Σάββατο, 31 Μαρτίου 2018

Διευκρινήσεις της ΑΕΔΕ στην εγκύκλιο για το φόρο διαμονής


Αποτέλεσμα εικόνας για Διευκρινήσεις της ΑΕΔΕ στην εγκύκλιο για το φόρο διαμονής

Ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κ. Γιώργος Πιτσιλής, εξέδωσε εγκύκλιο για το φόρο διαμονής, ο οποίος επιβάλλεται από 1.1.2018 σε τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία και επιπλωμένα δωμάτια / διαμερίσματα) ανά ημερήσια χρήση δωματίου ή διαμερίσματος, προκειμένου να δοθούν ομοιόμορφες οδηγίες εφαρμογής και να επιλυθούν ζητήματα, που εντωμεταξύ προέκυψαν από την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

Με την εγκύκλιο δίνονται διευκρινίσεις για το περιεχόμενο, τον τρόπο και τη διαδικασία έκδοσης του “ειδικού στοιχείου”, με το οποίο εισπράττεται ο φόρος, τα βαρυνόμενα πρόσωπα, την υποβολή της σχετικής δήλωσης, καθώς και για τη φορολογική αντιμετώπιση των περιπτώσεων ημιδιαμονής, παράτασης της διαμονής (late check out), ακύρωσης της κράτησης και μίσθωσης δωματίου ή διαμερίσματος, μέσω των ψηφιακών πλατφορμών της οικονομίας διαμοιρασμού (τύπου airbnb).

Ακολουθεί το κείμενο της εγκυκλίου:
Α. Γενικά
Με την παρούσα παρέχονται οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη επιβολή του φόρου διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 72 του ν. 4472/2017 (Α’ 74) και το άρθρο 120 του ν. 4514/2018 (Α‘14) και ισχύουν από 1.1.2018.

1. Πεδίο Εφαρμογής και Ύψος Επιβάρυνσης με Φόρο Διαμονής
Ο φόρος επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση των δωματίων ή των διαμερισμάτων που διατίθενται από τα ακόλουθα τουριστικά καταλύματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155): 
α) ξενοδοχεία της υποπερίπτωσης αα της περίπτωσης α της παραγράφου αυτής, δηλαδή εγκαταστάσεις διαμονής που διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε δωμάτια ή σε διαμερίσματα ενός ή δύο ή περισσότερων χώρων με λουτρό, κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, παραμονής των πελατών και αίθουσα παροχής τουλάχιστον πρωινού γεύματος,
β) ενοικιαζόμενα δωμάτια – διαμερίσματα της υποπερίπτωσης γγ της περίπτωσης β της παραγράφου αυτής, δηλαδή εγκαταστάσεις διαμονής που διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε δωμάτια και σε διαμερίσματα ενός ή δύο ή περισσότερων χώρων με λουτρό.
Ο φόρος επιβάλλεται ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα και ως εξής:
α. στα ξενοδοχεία:
1-2 αστέρων 0,50 ευρώ
3 αστέρων 1,50 ευρώ
4 αστέρων 3,00 ευρώ
5 αστέρων 4,00 ευρώ και
β. στα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα: 0,50 ευρώ

2. Πρόσωπα Υπόχρεα για την Απόδοση του Φόρου Διαμονής στη Φορολογική Διοίκηση
Ο φόρος εισπράττεται από τα παραπάνω τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια - διαμερίσματα) με την έκδοση “ειδικού στοιχείου – απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής” προς τον διαμένοντα του δωματίου ή διαμερίσματος.

3. Περιεχόμενο του Ειδικού Στοιχείου
Το περιεχόμενο του “ειδικού στοιχείου – απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής”, όπως ορίζεται με την Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1015/2018 (Β΄308), θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
- ημερομηνία έκδοσης – επωνυμία - διεύθυνση και ΑΦΜ της εκδούσας επιχείρησης,
- ονοματεπώνυμο διαμένοντα προς τον οποίο εκδίδεται,
- ημερομηνίες που αφορά η διαμονή,
- συνολική επιβάρυνση με φόρο διαμονής,
- αριθμό και ημερομηνία του παραστατικού πώλησης (απόδειξη, τιμολόγιο) που έχει ήδη εκδοθεί για την παροχή υπηρεσιών διαμονής

Το “ειδικό στοιχείο – απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής” δεν επιβαρύνεται με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (παρ. 2 άρθρου 53 ν. 4389/2016, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 120 του ν. 4514/2018 (Α΄14).

4. Χρόνος Έκδοοσης Ειδικού Στοιχείου
Το ειδικό στοιχείο εκδίδεται με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας διαμονής, ήτοι κατά τη λήξη του προγραμματισμένου χρόνου διαμονής και πριν την αναχώρηση.

5. Διαδικασία και Τρόπος Έκδοσης Ειδικού Στοιχείου
Επειδή ο φόρος επιβάλλεται “ανά ημερήσια χρήση” στον διαμένοντα, διευκρινίζονται τα εξής:
α) Στην περίπτωση που στο ίδιο δωμάτιο, διαμέρισμα κ.λπ. “συνοικούν” περισσότερα του ενός πρόσωπα (π.χ. μέλη μιας οικογένειας), το ειδικό στοιχείο εκδίδεται προς έναν εκ των διαμενόντων.
β) Στην περίπτωση που ομάδα προσώπων (μέλη οικογένειας, μέλη αθλητικής ομάδας κ.λπ.) διαμένουν σε περισσότερα του ενός δωμάτια ή διαμερίσματα, το ειδικό στοιχείο δύναται να εκδίδεται είτε ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα προς έναν εκ των διαμενόντων σε αυτό, είτε συγκεντρωτικά για το σύνολο ή για μέρος των δωματίων ή διαμερισμάτων στον διαμένοντα προς τον οποίο εκδίδεται και το παραστατικό των υπηρεσιών της διαμονής. Ανεξάρτητα του τρόπου έκδοσης του ειδικού στοιχείου, επί αυτού αναγράφονται όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 3 της παρούσας.
γ) Στην περίπτωση που άμεσα συμβαλλόμενος με το τουριστικό κατάλυμα είναι τρίτο πρόσωπο και όχι ο διαμένων – χρήστης του δωματίου, όπως για παράδειγμα επιχείρηση που λαμβάνει τις εν λόγω υπηρεσίες για τις ανάγκες διαμονής του προσωπικού της και το παραστατικό του συνόλου των υπηρεσιών διαμονής εκδίδεται στο όνομά της, τότε το ειδικό στοιχείο δύναται να εκδίδεται, είτε προς έναν εκ των διαμενόντων σε κάθε δωμάτιο είτε συγκεντρωτικά προς έναν εκ των διαμενόντων, για το σύνολο των δωματίων των οποίων έγινε χρήση. Στην περίπτωση, δε, που η επιχείρηση (τρίτος) καταβάλλει, εκτός από το κόστος των υπηρεσιών διαμονής, και τον φόρο διαμονής, το ειδικό στοιχείο που εκδίδεται κατά τα ανωτέρω έχει πληροφοριακό χαρακτήρα και ο φόρος διαμονής αναγράφεται στο 
ειδικό στοιχείο με την ένδειξη “ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΝ” και δεν καταβάλλεται εκ νέου από το διαμένοντα ή τους διαμένοντες.
δ) i. Στην περίπτωση που ο άμεσα συμβαλλόμενος με το τουριστικό κατάλυμα είναι τουριστικός πράκτορας ή τουριστικό γραφείο, εσωτερικού ή εξωτερικού, (τρίτος) και εφόσον ο τελευταίος συμπεριλαμβάνει τον φόρο διαμονής στην τιμή πακέτου που προσφέρει στους πελάτες του (διαμένοντες) και τον καταβάλλει στο υπόχρεο τουριστικό κατάλυμα, το ειδικό στοιχείο δύναται να εκδίδεται είτε προς έναν εκ των διαμενόντων σε κάθε δωμάτιο, είτε συγκεντρωτικά προς έναν εκ των διαμενόντων για το σύνολο των δωματίων της ίδιας ομάδας διαμενόντων (οικογένεια κ.λπ.), είτε, επίσης, συγκεντρωτικά προς έναν εκ των διαμενόντων για το σύνολο των δωματίων που χρησιμοποιήθηκαν από τους διαμένοντες που αφορά το πακέτο. Στις περιπτώσεις αυτές το συγκεντρωτικό ή μεμονωμένο ειδικό στοιχείο που εκδίδεται έχει πληροφοριακό χαρακτήρα και ο φόρος διαμονής αναγράφεται στο ειδικό
στοιχείο με την ένδειξη “ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΝ” και δεν καταβάλλεται εκ νέου από τον διαμένοντα ή τους διαμένοντες. Από πλευράς ΦΠΑ, σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή ο φόρος διαμονής δεν περιλαμβάνεται στο κόστος του πακέτου για τις ανάγκες προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας του ταξιδιωτικού πακέτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ειδικού καθεστώτος πρακτορείων ταξιδίων του άρθρου 43 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), όπως ισχύει.
ii) Εφόσον ο φόρος διαμονής δε συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του πακέτου που ο ταξιδιωτικός πράκτορας ή το ταξιδιωτικό γραφείο προσφέρει στους πελάτες του (διαμένοντες), τότε ο φόρος καταβάλλεται, σύμφωνα με τα παραπάνω, από τους διαμένοντες, με την ολοκλήρωση των υπηρεσιών διαμονής και πριν την αναχώρησή τους.

6. Δήλωση Απόδοσης Φόρου Διαμονής
Ο φόρος διαμονής αποδίδεται στο Δημόσιο από τα υπόχρεα τουριστικά καταλύματα με δηλώσεις που υποβάλλονται με το έντυπο της δήλωσης απόδοσης φόρου διαμονής, ο τύπος και το περιεχόμενο του οποίου ορίζονται με την Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1015/2018 (Β΄ 308). Στη δήλωση αυτή θα πρέπει οι υπόχρεες επιχειρήσεις να καταχωρούν το σύνολο του φόρου διαμονής που συμπεριέλαβαν στα “ειδικά στοιχεία – αποδείξεις είσπραξης 
φόρου διαμονής”, που εξέδωσαν κατά τον προηγούμενο της υποβολής της δήλωσης μήνα. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης των “ειδικών στοιχείων – αποδείξεων είσπραξης φόρου διαμονής” που περιλαμβάνονται σε αυτήν.

Β. Πρόσθετες Διευκρινήσεις για την Ορθή Εφαρμογή του Φόρου Διαμονής
7. Υπηρεσίες Ημιδιαμονής
Στην περίπτωση που από τις υπόχρεες επιχειρήσεις παρέχονται υπηρεσίες ημιδιαμονής επιβάλλεται εις ολόκληρον ο φόρος διαμονής προς τον χρήστη (διαμένοντα) του καταλύματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα. Σε περίπτωση που εντός της ίδιας ημέρας γίνεται χρήση του ίδιου δωματίου ή διαμερίσματος διαδοχικά από περισσότερους του ενός χρήστες, επιβάλλεται εις ολόκληρον ο φόρος διαμονής σε κάθε χρήστη (διαμένοντα).

Στις περιπτώσεις που ο χρόνος παραμονής παρατείνεται για ορισμένες ώρες (late check out), η επιπλέον αυτή παραμονή δεν συνιστά υπηρεσία ημιδιαμονής και δεν επιβαρύνεται με φόρο διαμονής. Εφόσον, όμως, ο χρόνος παράτασης της παραμονής είναι τέτοιος που τελικά συνεπάγεται τη χρέωση μιας ακόμη ημερήσιας χρήσης του δωματίου, εξυπακούεται ότι αυτή επιβαρύνεται με φόρο διαμονής.

8. Ακύρωση Κράτησης
Ανεξάρτητα από την πολιτική που εφαρμόζουν οι υπόχρεες τουριστικές επιχειρήσεις στην περίπτωση ακύρωσης του συνόλου ή μέρους προγραμματισμένης διαμονής (π.χ. αποζημίωση από τον πελάτη), φόρος διαμονής οφείλεται μόνον εφόσον έγινε άφιξη (check in) στο τουριστικό κατάλυμα και για τις ημέρες από την άφιξη και μέχρι την αναχώρηση (check out) από αυτό.

9. Διάθεση Τουριστικών Καταλυμάτων σε Πλατφόρμες Διαμοιρασμού και Φόρος Διαμονής
Στις περιπτώσεις που τα τουριστικά καταλύματα του ν. 4276/2014 που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του φόρου διαμονής διατίθενται σε πλατφόρμες διαμοιρασμού  (τύπου airbnb κ.λπ.), και παρέχονται προς τους διαμένοντες και λοιπές υπηρεσίες πέραν των κλινοσκεπασμάτων, οι διαχειριστές των ακινήτων αυτών θα πρέπει για τα συγκεκριμένα ακίνητα να αποδίδουν και φόρο διαμονής, καθώς οι εν λόγω μισθώσεις δε θεωρούνται αστικές, αλλά πρόκειται για υπηρεσίες διαμονής που παρέχονται από τουριστικές επιχειρήσεις-τουριστικά καταλύματα. 

Ποιες είναι οι τελευταίες τάσεις στα ταξίδια εμπειρίας
Αποτέλεσμα εικόνας για Ποιες είναι οι τελευταίες τάσεις στα ταξίδια εμπειρίας


Τις τελευταίες τάσεις στα ταξίδια εμπειρίας ανακοίνωσε ο ταξιδιωτικός πάροχος TripAdvisor σε πρόσφατη έκθεση του για το 2017.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην μελέτη οι τοποθεσίες ορόσημο των προορισμών εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς, ενώ οι ταξιδιώτες διευρύνουν τους ορίζοντές τους και προσανατολίζονται σε νέες, μη παραδοσιακές και πιο βιωματικές εμπειρίες.
Οι τάσεις:
Τα δημοφιλή αξιοθέατα παραμένουν τα πιο περιζήτητα από τους ταξιδιώτες παγκοσμίως ενώ υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για νέες εμπειρίες. Τα πολιτιστικά ταξίδια όπως οι γαστρονομικές περιηγήσεις, τα μαθήματα μαγειρικής, ιστορικές εμπειρίες και εμπειρίες κληρονομιάς στα ταξίδια ανεβαίνουν στα ύψη στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών παγκοσμίως.

– 
Οι Αμερικανοί ταξιδιώτες κάνουν περισσότερες κρατήσεις για ταξίδια με εμπειρίες μαγειρικής και εστιατορίου σε ποσοστό 51% και 49% αντίστοιχα. Μια διαδραστική εμπειρία μαγειρικής στη Βαρκελώνη όπου οι ταξιδιώτες μαθαίνουν να κάνουν paella και ισπανικές τάπας με έναν τοπικό σεφ και μια καθοδηγούμενη εκδήλωση Street Food στη Ρώμη με πίτσα, αρτοσκευάσματα και αξιοθέατα, συγκαταλέγονταν στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εμπειρίες για Αμερικανούς και παγκόσμιους ταξιδιώτες.
-Ταξίδια δραστηριοτήτωνΤα ταξίδια με βάση τις ιστορικές εμπειρίες και εμπειρίες κληρονομιάς ενός προορισμού μπορεί να έχουν καταλάβει τις πρώτες θέσεις στον κατάλογο των ταχύτερα αναπτυσσόμενων βιωματικών ταξιδιών για τους Αμερικανούς ταξιδιώτες (+ 98% στις κρατήσεις), αλλά οι υδάτινες δραστηριότητες κυριάρχησαν στην πρώτη δεκάδα, καταλαμβάνοντας τις μισές από τις πρώτες θέσεις.
Ειδικότερα, οι κρουαζιέρες με ηλιοβασίλεμα (+ 89%), το ψαροντούφεκο (+ 64%), οι ιστιοπλοϊκές εκδρομές (+ 55%), οι κρουαζιέρες με καταμαράν (+ 51%) καταγράφουν συνεχώς αυξανόμενες κρατήσεις.
-Πρόσβαση σε δημοφιλή αξιοθέατα μέσω skip the line επιλογής
Η αποφυγή της ουράς για να δουν ένα γνωστό αξιοθέατο είναι η απόλυτη επιλογή για τους ταξιδιώτες ενώ η TripAdvisor προσφέρει αντίστοιχη επιλογή σε μερικές από τις πιο δημοφιλείς περιοχές του κόσμου όπως ο Πύργος του Άιφελ, το London Eye και άλλα.
Οι πιο δημοφιλείς εμπειρίες ταξιδιού στον κόσμο το 2017 (Με βάση  το σύνολο των κρατήσεων για το 2017)
1. Skip the line στα μουσεία του Βατικανού και το παρεκκλήσι του Αγίου Πέτρου
2. Κρουαζιέρα στον ποταμό του Σικάγου
3.Skip the line : Περιήγηση με τα πόδια της Αρχαίας Ρώμης και του Κολοσσαίου
4. Ρώμη Hop-On, Hop-Off Αξιοθέατα
5. Προτεραιότητα πρόσβασης: Βαρκελώνη Sagrada Familia Tour
6. Σύνοδος κορυφής του Πύργου του Άιφελ.
7. Studio Warner Bros: Η δημιουργία του Χάρι Πότερ με πολυτελή μεταφορά από το Λονδίνο
8. Εισιτήρια για το Empire State Building
9. Περιήγηση στα αξιοθέατα του Murano, Burano και Torcello
10. Περιήγηση στην Τοσκάνη σε μια ημέρα
Ταχύτερα αναπτυσσόμενες ταξιδιωτικές κατηγορίες εμπειριών παγκοσμίως το 2017
1. Ιστορικές εκδρομές και εκδρομές κληρονομιάς (+ 125%)
2. Κρουαζιέρες ηλιοβασιλέματος (+ 86%)
3. Ιδιωτικές εκδρομές (+ 79%)
4. Ψάρεμα με αναπνευστήρα (+ 70%)
5. Καγιάκ και κανό (+ 67%)
6. Ιστιοπλοϊκά ταξίδια (+ 61%)
7. Εκδρομές με καταμαράν (+ 60%)
8. Εκδρομές με φαγητό (+ 57%)
9. Μαθήματα μαγειρικής (+ 57%)
10. Εισιτήρια για μουσεία (+ 54%)

tourismtoday.gr

«Ν. Σαντορινιός: Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου του ΥΝΑΝΠ συμβάλουν στην προστασία της ναυτεργασίας»Αποτέλεσμα εικόνας για «Ν. Σαντορινιός: Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου του ΥΝΑΝΠ συμβάλουν στην προστασία της ναυτεργασίας»

Βασικά σημεία από τις παρεμβάσεις του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατά τη συζήτηση, αυτή τη βδομάδα, στις επιτροπές της Βουλής, του Νομοσχεδίου του ΥΝΑΝΠ «Ενσωμάτωση στην Ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις»
Ρυθμίσεις υπέρ των εργασιακών δικαιωμάτων των ναυτικών
«Η ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, μέσω του Νομοσχεδίου του ΥΝΑΝΠ, συμβάλει ουσιαστικά στην προστασία της ναυτεργασίας. Βασική θετική διάταξη είναι η ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο διάταξης που προστατεύει τα εργασιακά δικαιώματα όσων ονομάζουμε «αλιείς με το κομμάτι», δηλαδή μετακλητούς εργαζόμενους σε καΐκια, οι οποίοι μέχρι τώρα δεν είχαν κανένα πλαίσιο προστασίας και εγκαταλείπονταν αρκετά συχνά από τους εργοδότες».
Ενίσχυση του θεσμού της εκπροσώπησης των εργαζομένων
«Θεσπίζεται βεντάλια υπέρ των δικαιωμάτων του κλάδου των ναυτικών: πρώτον εισάγεται ο θεσμός της εκπροσώπησης εργαζομένων που απασχολούνται σε ενωσιακές εταιρίες ή ομίλους εταιριών, σε κομβικής σημασίας για τις εργασιακές τους σχέσεις όργανα, όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εργαζομένων και η Ειδική Διαπραγματευτική Ομάδα. Λόγω της ιδιαιτερότητας, μάλιστα του επαγγέλματος, προβλέπεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογικών μέσων. Ιδιαίτερα σημαντικό, δε, είναι ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ναυτικών, προστατεύονται από πιθανή απόλυση».
Προστασία από ομαδικές απολύσεις
«Επειδή λέγονται πολλά ανεδαφικά περί απελευθέρωσης των ομαδικών απολύσεων ή ακόμη και- άκουσον, άκουσον- αλλαγής των οργανικών συνθέσεων, πρέπει να πω πως όποιος διαβάσει το νομοσχέδιο, καταλαβαίνει απόλυτα ότι νομοθετείται πλέγμα προστασίας των ναυτικών από τις ομαδικές απολύσεις. Σύμφωνα με τα ισχύοντα δεδομένα του Διεθνούς και Ενωσιακό Δικαίου, είναι υποχρεωτική η τήρηση των οργανικών συνθέσεων οργανική στελέχωση, καθώς εγγυάται την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία του πλοίου και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Αυτή η υποχρέωση των πλοιοκτητών παραμένει σε απόλυτη ισχύ και δημιουργεί δικλείδα ασφαλείας για τις ομαδικές απολύσεις στα πλοία, καθώς χωρίς την απαιτούμενη οργανική σύνθεση απαγορεύεται η εκτέλεση πλόων. Η δική μας ρύθμιση έρχεται να προστατεύσει το πλεονάζον προσωπικό- που μέχρι τώρα απολυόταν ανεξέλεγκτα και χωρίς αιτιολογία- βάζοντας συγκεκριμένα όρια και διαδικασίες διαβούλευσης με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Ιδιαίτερη καινοτομία, για την νομική θωράκιση της διαδικασίας αυτής, είναι η ενίσχυση του ρόλου του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το οποίο αναβαθμίζεται σε όργανο διαμεσολάβησης ανάμεσα σε πλοιοκτήτες και ναυτικούς και αποφασίζει για την εγκυρότητα ή μη των απολύσεων του πλεονάζοντος προσωπικού. Μέσα από μια τριμερή εκπροσώπηση, το ΣΕΝ, θα ελέγχει όλες τις διαδικασίες ενημέρωσης των εργαζομένων περί του σχεδίου απολύσεων, ενώ στόχο θα έχει την μέσα από διαβούλευσή αποφυγή τους».
Λοιπές Διατάξεις του ΥΝΑΝΠ
«Ανάμεσα στις λοιπές διατάξεις του νομοσχεδίου, οι οποίες προωθούν ζητήματα της ναυτικής εκπαίδευσης και της ενίσχυσης της ναυτιλίας, ξεχωρίζει αυτή για το επίδομα σίτισης των σπουδαστών των ΑΕΝ. Προφανώς ενοχλεί πολλούς που η Κυβέρνηση πήρε μια τόσο γενναία και κοινωνικά δίκαιη απόφαση, να επεκταθεί το επίδομα σίτισης σε όλους τους σπουδαστές των Σχολών. Στην παρούσα ρύθμιση, επιπλέον, προβλέπεται ότι το επίδομα σίτισης θα μπορεί να χρηματοδοτείται και από άλλους πόρους, πλην αυτών του ΥΝΑΝΠ, εθνικούς ή Ευρωπαϊκούς δηλαδή. Πραγματικά, θέλω να υπογραμμίσω ότι το γεγονός ότι θα χρησιμοποιήσουμε πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, για να εκπαιδεύσουμε ναυτικούς, από κατά τεκμήριο φτωχές οικογένειες, οι οποίοι θα βρουν θέσεις εργασίας, νομίζω ότι είναι συνάδει με την ανάπτυξη που εμείς θέλουμε και σχεδιάζουμε».
«Τέλος, σημαντική θεωρώ την πρόβλεψη σε άρθρο του νομοσχεδίου σχετικά με την απάλειψη της προϋπόθεσης που ήθελε τα πλοία αναψυχής να έχουν μεταφορική ικανότητα άνω των δώδεκα ατόμων, προκειμένου να επιτρέπεται σε αυτό η εκτέλεση σύμβασης ναύλωσης στην οποία ο τόπος παράδοσης και ο τόπος επαναπαράδοσης του βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια. Η συγκεκριμένη αλλαγή, ήταν αίτημα όλων των σχετικών φορέων και πρόκειται να φέρει περαιτέρω ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού.

Η βρετανική 'Guardian' ακυρώνει πακέτο διακοπών 'στην Ελλάδα της κρίσης' ύστερα από αντιδράσεις


Αποτέλεσμα εικόνας για Η βρετανική 'Guardian' ακυρώνει πακέτο διακοπών 'στην Ελλάδα της κρίσης' ύστερα από αντιδράσεις


Σε ανάκληση διαφημιζόμενου πακέτου διακοπών μίας εβδομάδας στην Ελλάδα (”Greece and The Euro”), που υποσχόταν καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων της οικονομικής και προσφυγικής κρίσης στη χώρα, προέβη η βρετανική εφημερίδα “Guardian”, μετά από τις έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο και στα Social Media.

Εκπρόσωπος της Guardian δήλωσε: “Έχουμε σταματήσει το project και ζητούμε συγνώμη για την προσβολή που προκάλεσε. Ο Guardian παραμένει αφοσιωμένος στο ανεξάρτηρο ρεπορτάζ στην Ελλάδα - και πάντα θα είναι”.

Το πακέτο διακοπών πρόσφερε εδώ και μία εβδομάδα η εφημερίδα, σε συνεργασία με την εταιρεία ταξιδίων Political Tours και κόστιζε 2.500 λίρες (χωρίς τα αεροπορικά εισιτήρια). Ήταν προγραμματισμένο για τις 31 Μαρτίου 2019. 

Το πακέτο περιλάμβανε την ευκαιρία συνάντησης με την ανταποκρίτρια της εφημερίδας στην Αθήνα, περιήγηση στη Σάμο από τοπικό δημοσιογράφο, πρόσβαση σε δημοσιογράφους, πολιτικούς, στελέχη ΜΚΟ και ειδικούς, επισκέψεις σε οινοποιείο και αμπέλι της Σάμου, επίσκεψη στο Σύνταγμα και συζήτηση εκεί για τις διαδηλώσεις που γίνονται με δημοσιογράφο και πρώην υπουργό (που δεν κατονομάζονται), “εξερεύνηση της οικονομικής κρίσης σε έναν μικρόκοσμο μέσα από προάστιο της Αθήνας και τις οργανώσεις αρωγής και τους δήμους που στηρίζουν τους πολίτες εν μέσω λιτότητας”, επίσκεψη στο λιμάνι του Πειραιά και συζήτηση για την προσφυγική κρίση με αξιωματούχους και οργανώσεις αρωγής, καθώς και συναντήσεις με ντόπιες οικογένειες για να διαμορφώσουν οι επισκέπτες εικόνα για τη ζωή τους.

Η διαφήμιση:
“Join The Guardian’s Greece correspondent, Helena Smith, on this fascinating exploration of the ongoing impact of the financial and refugee crises in Greece. Our tour starts in the vineyards of Samos, a picturesque island just a mile from Turkey, and then moves on to the capital Athens.

We move from remote farms to city suburbs and the nation’s parliament to gain the views of ordinary people, NGOs, businesses, and politicians along the way.

Leading analysts and Helena will be on hand throughout and you’ll get to ask your own questions and draw your own conclusions about some of the most crucial issues affecting Europe and Greece today.”

The trip’s tour leader was to be Greek journalist Manos Stefanakis and travellers were being offered the chance to meet local families in Athens “to discover how their lives have been affected by the financial crisis”.

Η διαφήμιση χαρακτηρίστηκε ευρέως αρνητικά στο Twitter ως “poverty porn tourism”.

Silversea: Δωρεάν και απεριόριστο wifi

Αποτέλεσμα εικόνας για Silversea: free and endless wifi

Απεριόριστο δωρεάν WiFi θα παρέχει από τον επόμενο μήνα η Silversea στους επιβάτες της.
Σύμφωνα με την νέα πολιτική της εταιρείας κρουαζιέρας οι επιβάτες σε σουίτες θα έχουν το προνόμιο να σερφάρουν δωρεάν και απεριόριστα για έως και δύο συσκευές ταυτόχρονα ανά άτομο.
«Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι για τους πελάτες τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή η κοινοποίηση φωτογραφιών στα κοινωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ενώ βρίσκονται σε διακοπές, δήλωσε η επικεφαλής μάρκετινγκ Μπάρμπαρα Μουκέρμαν.
Τώρα, με δωρεάν απεριόριστο wifi σε όλες τις σουίτες, οι φιλοξενούμενοι μας μπορούν να μείνουν όσο συνδεδεμένοι θέλουν ενώ ταξιδεύουν στα πιο συναρπαστικά μέρη της γης».

Βρείτε την ισορροπία μεταξύ OTAs και Direct Bookings

Αποτέλεσμα εικόνας για Direct Bookings


Το αυξανόμενο μερίδιο αγοράς των Online Travel Agencies (OTAs) και η αυξανόμενη δημοτικότητά τους μεταξύ των ταξιδιωτών καθιστά απαραίτητη τη συμμετοχή τους στη στρατηγική κράτησης κάθε ξενοδοχείου, επισημαίνουν οι ειδικοί.
Οι κρατήσεις OTA -σε TripAdvisor, Expedia και πολλά άλλα- είχαν πάντα ένα πλεονέκτημα , γεγονός που οι περισσότεροι ξενοδόχοι δεν μπορούν να αγνοήσουν.
Προσφέρουν φιλικές προς τον χρήστη ιστότοπους και εφαρμογές που διευκολύνουν τους ταξιδιώτες να βρουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ξενοδοχεία, καταλύματα.
Τα περισσότερα ξενοδοχεία, ιδιαίτερα οι μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες, προσπαθούν να κατευθύνουν σε απευθείας κρατήσεις στις ιστοσελίδες τους, καθώς οι ΟΤΑ τους κρατούν μερίδιο των κερδών.
Πώς θα βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ του ΟΤΑ και των άμεσων κρατήσεων;
OTA ή απευθείας κράτηση; Τι είναι καλύτερο για την επιχείρησή σας;
Τα μεγαλύτερα εμπορικά σήματα ξενοδοχείων όπως το Marriott Hotel Chain και το Hilton Hotels and Resorts ξεκίνησαν εκστρατείες που κέρδισαν την προσοχή του κοινού στον πόλεμο κατά των ΟΤΑ με στόχο την αποφυγή υψηλών τελών OTA και την διατήρηση μεγαλύτερου περιθωρίου έκπτωσης του πελάτη μέσω των άμεσων κρατήσεων.
Ναι, αλλα μπορούν να το κάνουν όλοι; Μπορούν να το κάνουν οι μικροί και μεσαίοι ξενοδόχοι με περιορισμένο προϋπολογισμό;
Το λύση είναι η εξεύρεση ισορροπίας μεταξύ κρατήσεων ξενοδοχείων OTA και απευθείας κρατήσεων ξενοδοχείων.
Γιατί οι κρατήσεις ξενοδοχείων OTA είναι σημαντικές για τους ξενοδόχους;
Γιατί αυτά τα κανάλια διανομής είναι συχνά «ευλογία» για τις μικρές και μεσαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με έρευνα της Google, το 52% των ταξιδιωτών παγκοσμίως επισκέπτονται έναν ιστότοπο συγκεκριμένης μάρκας ξενοδοχείων μόνο αφού εντοπίσουν τις λεπτομέρειες σε έναν ιστοτόπο OTAs.
Αυτό χρησιμεύει δηλαδή ως μια μεγάλη πλατφόρμα, βοηθώντας τους ξενοδόχους.
Αξιολογήσεις, σχόλια και άλλα: Οι ΟΤΑ λειτουργούν συχνά ως ηλεκτρονικό φυλλάδιο ιδιοκτησίας ξενοδοχείων.
Οι ξενοδόχοι μπορούν εύκολα να ενημερώσουν το περιεχόμενο, τις εικόνες και τα βίντεο για να προσελκύσουν την ομάδα-στόχο.
Η Expedia ανακοινώνει ότι τα ξενοδοχεία που παρέχουν λεπτομερή περιγραφή της περιουσίας τους έχουν αυξημένες κατά 2,1% πιθανότητες για κράτηση.
Οι χρήστες του διαδικτύου συχνά παρακολουθούν τις αξιολογήσεις και τις κριτικές πριν προχωρήσουν στην τελική κράτηση ΟΤΑ.
Οι ξενοδόχοι μπορούν να κάνουν χρήση κριτικών και αξιολογήσεων για να ανταποκριθούν και να δημιουργήσουν μια μεγάλη φήμη στο διαδίκτυο.
Δεδομένου ότι οι ιστοσελίδες OTA είναι πιο συχνές από ταξιδιώτες όλων των ειδών, οι ιδιοκτήτες μικρών και μεσαίων ξενοδοχείων μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την πλατφόρμα για να αλληλεπιδράσουν με τους χρήστες του διαδικτύου.
Μπορούν να παράσχουν λεπτομερείς πληροφορίες στις ερωτήσεις και να ανταλλάξουν απόψεις.
Οι ξενοδόχοι με χαμηλό προϋπολογισμό μπορούν να βελτιστοποιήσουν την πλατφόρμα OTA χρησιμοποιώντας φωτογραφίες υψηλής ποιότητας και ειδικές προσφορές.
Προσέξτε τον στοχευμένο ταξιδιώτη
Οι ΟΤΑ είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για να βοηθήσουν τους ξενοδόχους να φτάσουν στην ομάδα-στόχο χωρίς να ξοδέψουν μία περιουσία και μέσα από μία συνεργασία να διαμορφώσουν μια στρατηγική διανομής για κερδοφόρες κρατήσεις ολόκληρο το έτος.
Οι OTA μπορούν να βοηθήσουν τους ξενοδόχους να φτάσουν στον απαιτητικό ταξιδιώτη σύμφωνα με το USP που ορίζει η μάρκα του ξενοδοχείου.
Από την άλλη πλευρά, η κατάταξη στην κορυφή της λίστας OTA μπορεί συχνά να είναι προβληματικός τομέας για τους ξενοδόχους που είναι νέοι στον χώρο και δεν έχουν ακόμη λάβει σχόλια που θα τους ωθήσουν στην κορυφή των αποτελεσμάτων αναζήτησης.
Βελτιωμένη εμπειρία χρήστη
Σύμφωνα με την PhocusWright, το 64% των κρατήσεων από smartphone πραγματοποιείται μέσω ΟΤΑ.
Δεν υπάρχει αμφιβολία για τη σημασία των κινητών συσκευών και εφαρμογών για κρατήσεις ξενοδοχείων και οι ΟΤΑ συχνά έχουν ηγετικό ρόλο στην παροχή βελτιωμένης εμπειρίας χρήστη στις πλατφόρμες τους επενδύοντας στις σωστές περιοχές.
Οι πλατφόρμες OTA προσφέρουν:
 • Μεγαλύτερη έκθεση στο διαδίκτυο
 • Γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες και κριτικές για τους ταξιδιώτες
 • Πλατφόρμα που οι ξενοδόχοι μπορούν να αξιοποιήσουν
 • Εύκολη διαδικασία κράτησης με ασφαλείς συναλλαγές στο διαδίκτυο
Οι ΟΤΑ που επενδύουν σε μεγάλο βαθμό στην εμπειρία των χρηστών σε μια σειρά πλατφόρμων είναι συχνά δύσκολο να ανταγωνιστούν για μικρούς και μεσαίου μεγέθους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων που έχουν άμεση κράτηση ως επίκεντρο.
Μάρκετινγκ και επικοινωνία
Οι πλατφόρμες OTA επενδύουν και είναι ειδικοί στην απόκτηση μιας πιστής πελατειακής βάσης. Προσλαμβάνουν τα καλύτερα ταλέντα και επενδύουν σε μεγάλο βαθμό στο ψηφιακό μάρκετινγκ και τη διαφήμιση για να τοποθετήσουν το εμπορικό σήμα τους στην κορυφή.
Μπορούν οι ξενοδόχοι να βασίζονται μόνο σε απευθείας κρατήσεις ξενοδοχείων;
Οι άμεσες κρατήσεις ξενοδοχείων είναι συχνά οι πιο περιζήτητοι τύποι κρατήσεων με μακροπρόθεσμο στόχο.
Υπάρχουν πολυάριθμα οφέλη που οι ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου μπορούν να αποκομίσουν όταν επιτυχώς πραγματοποιηθούν απευθείας κρατήσεις.
Δημιουργία άμεσων συνδέσεων
Η βιομηχανία φιλοξενίας περιλαμβάνει την οικοδόμηση μιας προσωπικής σχέσης με τους πελάτες. Έχοντας μεγάλη έμφαση στην άμεση κράτηση, οι ξενοδόχοι έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τις σχέσεις τους με τους επισκέπτες.
Οι άμεσες κρατήσεις δίνουν στους ξενοδόχους την ευκαιρία να διατηρήσουν τις λεπτομέρειες των επισκεπτών στο σύστημά τους, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τελειοποίηση των εμπειριών τους.
Μηδενικές προμήθειες
Οι ξενοδόχοι πληρώνουν συχνά υψηλά τέλη στους ΟΤΑ για κάθε κράτηση που πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας του οργανισμού.
Οι άμεσες κρατήσεις ξενοδοχείων που δεν έχουν προμήθεια επιτρέπουν στους ξενοδόχους να επενδύσουν αυτό το ποσό στις βελτιώσεις των υπηρεσιών τους.
Πρόγραμμα Loyalty
Οι άμεσες κρατήσεις επιτρέπουν στους ξενοδόχους να χρησιμοποιούν το πρόγραμμα αφοσίωσής τους στο ξενοδοχείο για το καλύτερο αποτέλεσμα.
Οι ξενοδόχοι μπορούν να στοχεύσουν στις προτιμήσεις των επισκεπτών για να τους ενθαρρύνουν να ξαναεπιστρέψουν.
Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επαφής του επισκέπτη, οι ξενοδόχοι μπορούν να αυξήσουν τις επισκέψεις στο κατάλυμα τους δημιουργώντας ειδικές προσφορές πακέτων και εκπτώσεις.
Εμπειρία επισκέπτη
Οι ξενοδόχοι μπορούν εύκολα να χρησιμοποιήσουν τα διαθέσιμα δεδομένα επισκεπτών για να βελτιώσουν τα επίπεδα εμπειρίας τους.
Με την βοήθεια των νέων τεχνολογιών είναι ευκολότερο να παρέχετε εξατομικευμένες εμπειρίες στον επισκέπτη που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στο μυαλό του.
OTAs – άμεσες κρατήσεις και τι σημαίνουν και οι δύο για τους ξενοδόχους
Τα πλεονεκτήματα της άμεσης κράτησης είναι πολλά. Όμως, η δύναμη και η επιρροή των ΟΤΑ δεν μπορεί να αγνοηθεί.
Οι ανεξάρτητοι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων μικρής και μεσαίας κατηγορίας μπορεί συχνά να δυσκολεύονται να επενδύσουν σε μεγάλο βαθμό για να οδηγήσουν σε απευθείας κρατήσεις.
Είναι σημαντικό να δημιουργήσετε την τέλεια ισορροπία μεταξύ των δύο για να διατηρήσετε την τακτική ροή των επισκεπτών που επισκέπτονται την ιδιοκτησία του ξενοδοχείου, συστήνουν οι ειδικοί. Πώς; 
 • Μάθετε να συνεργάζεστε με τους ΟΤΑ και να δημιουργείτε συνέργιες.
 • Έχετε στη διάθεσή σας μια μεγάλη στρατηγική διανομής.
 • Δημιουργήστε έναν εντυπωσιακό ανταποκρινόμενο ιστότοπο – είναι το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της παρουσίας σας online.
 • Αγκαλιάστε την τεχνολογία και επενδύστε σε ένα «έξυπνο» σύστημα διαχείρισης ξενοδοχείων που επιτρέπει την υπηρεσία pay-as-you-go. Είναι εύκολο να συνδεθείτε με πολλαπλούς OTAs που παρέχουν εφαρμογές κινητών για ευέλικτη διαχείριση εν κινήσει.
 • Εργαστείτε για την προσωπική σας επωνυμία και διατηρείτε τακτική ενημέρωση στον ιστότοπό σας
  Αποκτήστε νομική προστασία για να διασφαλίσετε ότι τα ΟΤΑ δεν θα λαμβάνουν μεγαλύτερο μερίδιο των κερδών.
 • Προσφέρετε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας – στις πλατφόρμες OTA καθώς και στον ιστότοπό σας.
  Δημιουργήστε ένα μεγάλο πρόγραμμα αφοσίωσης – πακέτο για να είναι μια επιλογή για την κατηγορία premium των ταξιδιωτών

Γνωριμία των Αμερικανών τουριστικών πρακτόρων της ASTA με το ελληνικό γιώτινγκ
Αποτέλεσμα εικόνας για Γνωριμία των Αμερικανών τουριστικών πρακτόρων της ASTA με το ελληνικό γιώτινγκ


Tην ευκαιρία να γνωρίσουν το ελληνικό γιώτινγκ και να διερευνήσουν ευκαιρίες συνεργασίας με επαγγελματίες του θαλάσσιου τουρισμού, θα έχουν οι Αμερικανοί τουριστικοί πράκτορες και επισκέπτες του μεγάλου συνεδρίου Athens ASTA Destination Expo 2018, στις 16 Απριλίου, στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων για το συνέδριο που θα πραγματοποιηθούν τις ημέρες διεξαγωγής του στην Αθήνα (14-17 Απριλίου 2018).

Δεκάδες εκπρόσωποι τουριστικών γραφείων των ΗΠΑ θα επισκεφθούν το Φεστιβάλ Yachting – Γιορτή Θαλάσσιου Τουρισμού (12-16 Απριλίου) στη μαρίνα Αλίμου, έπειτα από πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού, FedHATTA, η οποία πρωταγωνίστησε στην επιλογή της Ελλάδας και της Αθήνας ως τόπου διεξαγωγής του εφετινού συνεδρίου της ASTA.


Από αριστερά οι κ.κ.: Γεώργιος Παλιούρας, μέλος Δ.Σ FedHATTA, Γεώργιος Καραχρήστος γενικός διευθυντής MACT Media Group, Ελένη Βρυώνη, πρόεδρος ΣΙΤΕΣΑΠ, Λύσανδρος Τσιλίδης πρόεδρος FedHATTA και Βύρωνας Αργύρης Executive consultant FedHATTA.


Εκεί, οι Αμερικανοί σύνεδροι θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στα περίπτερα των εκθετών και στα παρουσιαζόμενα σκάφη που θα ελλιμενισθούν στη μαρίνα, αλλά και να έρθουν σε άμεση επαφή με επαγγελματίες και brokers του ελληνικού γιώτινγκ.

Το φεστιβάλ διοργανώνουν ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφών Άνευ Πληρώματος (ΣΙΤΕΣΑΠ) και η εταιρεία MACT MEDIA που δραστηριοποιείται στην ανάδειξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και στη διοργάνωση τουριστικών εκθέσεων. 

Στους Αμερικανούς επισκέπτες της έκθεσης θα προσφερθούν παραδοσιακά ελληνικά εδέσματα, αντιπροσωπευτικά της ελληνικής γαστρονομίας, από τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Αττικής “Ακρόπολις”

7ο Παγκρήτιο Φόρουμ: Συνεργασίες και προώθηση προϊόντων μεταξύ παραγωγών και ξενοδόχων


Αποτέλεσμα εικόνας για 7ο Παγκρήτιο Φόρουμ: Συνεργασίες και προώθηση προϊόντων μεταξύ παραγωγών και ξενοδόχων


Παραγωγοί και μεταποιητές αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων πραγματοποίησαν συναντήσεις με εκπροσώπους ξενοδοχείων και δικτύων διανομής κατά την διάρκεια του Παγκρήτιου Φόρουμ Προώθησης Κρητικών Προϊόντων στα Κρητικά Ξενοδοχεία και Δίκτυα Διανομής, που έλαβε χώρα στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης (ΔΕΚΚ).

Στόχος των συναντήσεων παραγωγών και ξενοδόχων ήταν η μεταξύ τους συνεργασία για την προώθηση των τοπικών προϊόντων στα ξενοδοχεία της Κρήτης κατά τη νέα τουριστική περίοδο.

Το φόρουμ ξεκίνησε στις 9 το πρωί και φιλοξένησε περισσότερες από 13.000 συναντήσεις, στη διάρκεια των οποίων διερευνήθηκε το ενδιαφέρον των δύο πλευρών για κάλυψη των αναγκών των ξενοδοχείων σε τρόφιμα από την τοπική αγορά και τη γνωριμία των επισκεπτών του νησιού με τα αυθεντικά προϊόντα της Κρητικής κουζίνας.

“Διαπιστώσαμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση και φέτος ότι το ενδιαφέρον είναι αυξανόμενο και από τις δύο πλευρές, γεγονός που αποδεικνύει ότι υπάρχουν ακόμη μεγαλύτερα περιθώρια συνεργασίας” ανέφερε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Μανώλης Αλιφιεράκης και τόνισε ότι, “είναι γεγονός ότι τα κρητικά προϊόντα κερδίζουν έδαφος στη διεθνή αγορά  και εμείς δίνουμε τη δυνατότητα σε ανθρώπους που επισκέπτονται την Κρήτη να τα γνωρίσουν από κοντά και να τα αναζητήσουν επιστρέφοντας στην πατρίδα τους”.

Αποτέλεσμα εικόνας για 7ο Παγκρήτιο Φόρουμ: Συνεργασίες και προώθηση προϊόντων μεταξύ παραγωγών και ξενοδόχων


Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης κ. Γιώργος Γιακουμάκης ανέφερε ότι πρόκειται για μια από τις πιο αποτελεσματικές δράσεις για τη σύνδεση του πρωτογενούς με τον τριτογενή τομέα και δήλωσε αισιόδοξος ότι αυτή η συνεργασία θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη.

Στο τρίπτυχο ποιότητα, ταυτότητα, ανταγωνιστικότητα των πιστοποιημένων Κρητικών προϊόντων αναφέρθηκε ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης. “Ενωμένοι όλοι είμαστε πολύ δυνατοί” είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η περιφέρεια συνεργάζεται με φορείς, υπηρεσίες, παραγωγούς στην προώθηση των τοπικών προϊόντων στις ελληνικές και ξένες αγορές αλλά και να απορροφηθούν σε μεγάλες ποσότητες από ξενοδοχεία της Κρήτη.

Από την πλευρά του ο κ. Στυλιανός Ηλιάδης, γενικός διευθυντής δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς εξέφρασε την ικανοποίησή του για την διοργάνωση και τον πλουραλισμό της εκπροσώπησης από τους παραγωγικούς και επιχειρηματικούς φορείς και δεσμεύτηκε για την απόλυτη στήριξη των πρωτοβουλιών που θα αναπτυχθούν με αφετηρία αυτή τη διοργάνωση.

Ο πρόεδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων κ. Δημήτρης Κουμπαράκης τόνισε ότι το φόρουμ δίνει τη δυνατότητα στους τουρίστες να γνωρίσουν τον γαστρονομικό θησαυρό του νησιού και αναφέρθηκε στο αυξανόμενο ενδιαφέρον τους να γνωρίσουν τα ξεχωριστά προϊόντα της Κρήτης.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Καββαθάς που επισκέφθηκε το φόρουμ, δήλωσε ότι η πρωτοβουλία συντελεί στη μεγάλη προσπάθεια για εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας και αποτελεί πρόκριμα για την έξοδο από την κρίση, καθώς αναδεικνύει τη υγιή επιχειρηματικότητα.

Στη διάρκεια της έκθεσης, που διεξήχθη φέτος για 7η συνεχή χρονιά με τη συνεργασία των τεσσάρων επιμελητηρίων της Κρήτης, του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων και των ξενοδόχων της Κρήτης, υπό την αιγίδα και την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, συμμετείχαν 204 παραγωγοί / μεταποιητές  και εκπρόσωποι 95 ξενοδοχείων και 13 δικτύων διανομής. 

Τη φετινή διοργάνωση στηρίζει και  η Τράπεζα Πειραιώς ως ο συνδετικός κρίκος της πρωτογενούς παραγωγής με την τελική κατανάλωση μέσα από μια ολιστική προσέγγιση του αγροδιατροφικού τομέα.

Εκτός από τις επαγγελματικές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν δωρεάν, έλαβαν χώρα επίσης έκθεση κρητικών προϊόντων και γευσιγνωσία. Παράλληλα, λειτούργησαν στο χώρο περίπτερα των επιμελητηρίων της Κρήτης και των Δήμων Ηρακλείου, εκπρόσωποι των οποίων ενημέρωναν για τις δράσεις στήριξης του πρωτογενούς τομέα που έχουν αναλάβει.

Τουρισμός πολυτελείας: Βίλες στην Ελλάδα από 106.000 δολάρια την εβδομάδα

Αποτέλεσμα εικόνας για Τουρισμός πολυτελείας: Βίλες στην Ελλάδα από 106.000 δολάρια την εβδομάδα

Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της ζήτησης του διεθνούς τζετ σετ που αναζητά χλιδάτες και πολύ ιδιαίτερες εμπειρίες διακοπών με διαμονή σε πολυτελείς βίλες με εντυπωσιακά τοπία και μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα.

Την τάση αυτή καταγράφει η εταιρία διαχείρισης πολυτελών και lifestyle διακοπών, Nota Bene Global, η οποία, ανάμεσα σε άλλες δραστηριότητές της, θεωρείται η Airbnb για τους κροίσους, με ενοίκια που ξεκινούν από 80.000 δολάρια την εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον συνιδρυτή της εταιρίας, Anthony Lassman, ο πλούτος των πελατών της εταιρίας ξεκινά από 10-20 εκατ. δολάρια ενώ μερικοί αποτιμώνται σε 1,5 έως 8 δισ. δολάρια.Οι ταξιδιώτες αυτοί δεν θεωρούν απαγορευτικές τις τιμές ενοικίασης τέτοιων βιλών, όμως αυτό δε σημαίνει ότι δεν τους ενδιαφέρει το κόστος, επισημαίνει, τονίζοντας ότι εάν κρίνουν ότι κάτι αποτελεί εξαιρετική επιλογή είναι διατεθειμένοι να χώσουν βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Οι βίλες προσφέρουν στους ταξιδιώτες αυτούς μοναδικές εμπειρίες πολυτέλειας, ιδιωτικότητα και πραγματική χαλάρωση. Η εταιρία διενεργεί ελέγχους στις βίλες πριν τις προσφέρει στους πελάτες της και βασικό χαρακτηριστικό τους είναι η ποιότητα διακοπών.

Το κόστος ενοικίασής τους σε προορισμούς όπως η Ελλάδα και η Ιταλία κυμαίνεται από 87.155 δολάρια μέχρι 174.349 δολάρια την εβδομάδα.

Ιδιαίτερα για τη Μύκονο, οι ενοικιάσεις πολυτελών βιλών παρουσιάζουν ιδιαίτερη ζήτηση από πλούσιους, καθώς εκεί, αναφέρει ο κ. Lassman, βρίσκονται οι καλύτερες και οι δημοφιλέστερες βίλες αυτή τη στιγμή σε ελληνικό νησί.

Παρόλ’ αυτά, τονίζει, πολλοί πελάτες που επιλέγουν Ελλάδα στρέφονται σε πιο απομονωμένα νησιά, ή ιδιωτικά νησιά, και αυξημένη ζήτηση καταγράφεται στην Αντίπαρο.Από τις 5 κορυφαίες βίλες, τις οποίες προτείνει στους πελάτες της η εταιρία, οι μισές βρίσκονται στην Ελλάδα. Δείτε τις…


1. Mykonos Villa: κόστος 174.349 δολάρια την εβδομάδα
2. Porto Cheli Villa, στο Πόρτο Χέλι: Κόστος 105.831 δολάρια την εβδομάδα
3. The Ithaca Villa, στην Ιθάκη: Κόστος 122.010 δολάρια την εβδομάδα
4. Italian Lakes Villa: Κόστος 105.847 δολάρια την εβδομάδα
5. Tuscan Villa: Κόστος 87.155 την εβδομάδα
*Οι φωτογραφίες προέρχονται από την εταιρία Nota Bene Global

Πηγή:tornosnews.gr

Ευρωπαϊκός προορισμός Κύπρου EDEN 2018 η Ορεινή Λάρνακα
Αποτέλεσμα εικόνας για Ευρωπαϊκός προορισμός Κύπρου EDEN 2018 η Ορεινή Λάρνακα


Η μονάδα τουρισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “European Destinations of Excellence (EDEN)”, παρουσίασε τους νικητές προορισμούς της κάθε συμμετέχουσας χώρας, οι οποίοι και ανακηρύχθηκαν επίσημα πλέον ως European Destinations of Excellence 2018.

Βραβευμένος άριστος ευρωπαϊκός προορισμός Κύπρου EDEN 2018 ανακηρύχθηκε, μετά από σχετική διαδικασία διαγωνισμού που διεξήγαγε ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού που έχει τη διαχείριση του προγράμματος EDEN στην Κύπρο από το 2006, η Ορεινή Λάρνακα.

Αποτέλεσμα εικόνας για Ορεινή Λάρνακα

Το έργο EDEN - European Destinations of Excellence (Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί) διεξάγεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος COSME, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Μονάδα τουρισμού. Είναι ένα έργο που προάγει τα μοντέλα ανάπτυξης βιώσιμου τουρισμού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και εστιάζεται σε ετήσιους εθνικούς διαγωνισμούς επιλογής ενός τουριστικού “προορισμού αριστείας” από κάθε συμμετέχον κράτος μέλος. Μέσω της επιλογής των προορισμών αριστείας, το έργο προάγει τις αξίες, την ποικιλομορφία και τα κοινά χαρακτηριστικά των ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών, ενώ παράλληλα βελτιώνει την προβολή των αναδυόμενων ευρωπαϊκών προορισμών, δημιουργεί πλατφόρμα για τη διάδοση ορθών πρακτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη και προάγει τη δικτύωση μεταξύ των επιλεγμένων προορισμών αριστείας.

Με τον τρόπο αυτό, το EDEN βοηθά στην εξάπλωση των βιώσιμων πρακτικών που εφαρμόζονται στους Άριστους Ευρωπαϊκούς Προορισμούς και στη μετατροπή αυτών σε πόλους έλξης επισκεπτών, ολόκληρο το χρόνο, καθώς και την αξιοποίησή τους από τους αρμόδιους φορείς ως ένα εργαλείο προβολής και προώθησής τους στο ευρύτερο κοινό.

Απαλλάσσονται (υπό προϋποθέσεις) από τον ΦΠΑ τα καταλύματα τύπου Airbnb

Αποτέλεσμα εικόνας για Απαλλάσσονται (υπό προϋποθέσεις) από τον ΦΠΑ τα καταλύματα τύπου Airbnb


Σε εγκύκλιό της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δίνει διευκρινίσεις όσον αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων περί ΦΠΑ για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων (τύπου Aibnb). Έτσι, απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, (τύπου Airbnb), υπό τον όρο ότι κατά τη διάρκεια της μίσθωσης δεν παρέχονται από μέρους του εκμισθωτή πρόσθετες υπηρεσίες προς τους μισθωτές, ανάλογες με τις παρεχόμενες στον ξενοδοχειακό ή παρόμοιο τομέα, όπως υπηρεσίες καθαριότητας, περισυλλογής απορριμμάτων, αντικατάστασης κλινοσκεπασμάτων και λοιπών οικιακών ειδών, βοηθητικού προσωπικού και λοιπές υπηρεσίες για την περιποίηση των πελατών.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι “η απλή παροχή κλινοσκεπασμάτων δε θεωρείται ως πρόσθετη παροχή υπηρεσίας, συνεπώς δεν ασκεί επιρροή στην απαλλαγή από τον ΦΠΑ. Ομοίως, το γεγονός ότι στην αξία του μισθώματος περιλαμβάνονται και λοιπές παροχές κοινής ωφέλειας, όπως το ηλεκτρικό ρεύμα, η ύδρευση, η τηλεφωνία, το ίντερνετ και οι κοινόχρηστες δαπάνες, που ως χρεώσεις επιβαρύνουν τον εκμισθωτή και στη συνέχεια μετακυλίονται στον μισθωτή, δεν αποτελεί πρόσθετη παροχή υπηρεσιών κατά την ανωτέρω έννοια και συνεπώς επίσης δεν επηρεάζεται η εφαρμογή της απαλλαγής. Αυτονόητο είναι ότι στο πλαίσιο αυτό δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που επιβαρύνει τις ανωτέρω δαπάνες του εκμισθωτή ή άλλες που αφορούν στο ακίνητο (όπως για εργασίες επισκευής ή συντήρησης του ακινήτου)”.

Πιο αναλυτικά, η εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αναφέρει:

“Κατόπιν της υποβολής πλήθους ερωτημάτων σχετικά με την απαλλαγή από τον ΦΠΑ των βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού του άρθρου 111 του ν.4446/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 84 του ν.4472/2017 και ισχύει, με την ΠΟΛ.1059/2018 παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις για λόγους ομοιόμορφης εφαρμογής:

1. Όπως προκύπτει από τις οικείες διατάξεις, στις ρυθμίσεις του άρθρου 111 του ν.4446/2016 για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού εμπίπτουν οι μισθώσεις διαμερισμάτων, μονοκατοικιών, εξαιρουμένων των μονοκατοικιών, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες λόγω της κατάργησης της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, οποιωνδήποτε άλλων μορφών οικήματος με δομική και λειτουργική αυτοτέλεια, καθώς και δωματίων εντός διαμερισμάτων ή μονοκατοικιών, εφόσον πρόκειται για μισθώσεις, οι οποίες συνάπτονται για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη του έτους, μέσω ψηφιακών πλατφορμών.

Όπως ορίζεται στην παράγραφο 3α του ίδιου ως άνω άρθρου, το εισόδημα που αποκτάται από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων της οικονομίας του διαμοιρασμού, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 39Α του ν. 4172/2013, απαλλάσσεται του ΦΠΑ.

2. Η ανωτέρω απαλλαγή από τον ΦΠΑ ανάγεται στις διατάξεις της περίπτωσης κστ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ οι μισθώσεις ακινήτων. Πρόκειται για δραστηριότητα σχετικά παθητική, κατά την οποία ο εκμισθωτής παραχωρεί στον μισθωτή, για ορισμένη διάρκεια και έναντι αντιπαροχής, το δικαίωμα να κατέχει το ακίνητο ως εάν ήταν κύριος αυτού και να αποκλείει κάθε άλλο πρόσωπο από την άσκηση του δικαιώματος αυτού.

3. Στην ανωτέρω απαλλαγή από τον ΦΠΑ δεν εμπίπτουν οι υπηρεσίες διαμονής των ξενοδοχείων και των επιχειρήσεων ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων ή οικιών, οι οποίες υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13%), όπως και κάθε άλλη παροχή προσωρινού καταλύματος που είναι ανάλογη και ανταγωνιστική με τις παρεχόμενες υπηρεσίες διαμονής στον ξενοδοχειακό τομέα.

4. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, υπό τον όρο ότι κατά τη διάρκεια της μίσθωσης δεν παρέχονται από μέρους του εκμισθωτή πρόσθετες υπηρεσίες προς τους μισθωτές, ανάλογες με τις παρεχόμενες στον ξενοδοχειακό ή παρόμοιο τομέα, όπως υπηρεσίες καθαριότητας, περισυλλογής απορριμμάτων, αντικατάστασης κλινοσκεπασμάτων και λοιπών οικιακών ειδών, βοηθητικού προσωπικού και λοιπές υπηρεσίες για την περιποίηση των πελατών.

Η απλή παροχή κλινοσκεπασμάτων δεν θεωρείται ως πρόσθετη παροχή υπηρεσίας κατά τα ανωτέρω, συνεπώς δεν ασκεί επιρροή στην απαλλαγή από τον ΦΠΑ. Ομοίως, το γεγονός ότι στην αξία του μισθώματος περιλαμβάνονται και λοιπές παροχές κοινής ωφέλειας, όπως το ηλ. ρεύμα, η ύδρευση, η τηλεφωνία, το ίντερνετ και οι κοινόχρηστες δαπάνες, που ως χρεώσεις επιβαρύνουν τον εκμισθωτή και στη συνέχεια μετακυλίονται στον μισθωτή, δεν αποτελεί πρόσθετη παροχή υπηρεσιών κατά την ανωτέρω έννοια και συνεπώς επίσης δεν επηρεάζεται η εφαρμογή της απαλλαγής. Αυτονόητο είναι ότι στο πλαίσιο αυτό δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που επιβαρύνει τις ανωτέρω δαπάνες του εκμισθωτή ή άλλες που αφορούν στο ακίνητο (όπως για εργασίες επισκευής ή συντήρησης του ακινήτου).

5. Για λόγους ίσης μεταχείρισης, απαλλάσσονται επίσης από τον ΦΠΑ οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων οι οποίες ενεργούνται με τους όρους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 4 για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, αλλά δεν ενεργούνται μέσω ψηφιακών πλατφορμών, καθώς η χρήση ή μη του διαδικτύου δεν αποτελεί κριτήριο για την εφαρμογή της απαλλαγής από τον ΦΠΑ.

6. Η απαλλαγή από τον ΦΠΑ καταλαμβάνει τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα που προβαίνουν στις εκμισθώσεις αυτές, με την επισήμανση ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 8.δ’ του άρθρου 36 του Κώδικα ΦΠΑ, τα φυσικά πρόσωπα που πραγματοποιούν απαλλασσόμενες μισθώσεις ακινήτων, απαλλάσσονται από την υποχρέωση έναρξης εργασιών για τη λήψη ΑΦΜ/ΦΠΑ και μόνο για τις πράξεις αυτές, ενώ τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται σε έναρξη εργασιών.

7. Σε περίπτωση, ωστόσο, που κατά τη διάρκεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης του ακινήτου (εντός ή εκτός του πλαισίου της οικονομίας του διαμοιρασμού) παρέχονται εκ μέρους του εκμισθωτή και πρόσθετες υπηρεσίες για την περιποίηση των πελατών, οι οποίες είναι αντίστοιχες με τις παρεχόμενες στον ξενοδοχειακό ή παρόμοιο τομέα, το συνολικό αντίτιμο που καταβάλλεται δεν απαλλάσσεται, αλλά υπάγεται στον ΦΠΑ, καθώς θεωρείται ότι πρόκειται για παροχή υπηρεσιών διαμονής, οι οποίες υπόκεινται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13%), με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των σχετικών δαπανών”.

Θεματικό Πάρκο Μυθολογίας στον Όλυμπο

Αποτέλεσμα εικόνας για Θεματικό Πάρκο Μυθολογίας στον Όλυμπο


Τη δημιουργία θεματικού πάρκου προβολής της μυθολογίας αποφάσισε ο Δήμος Δίου –Ολύμπου, προσδοκώντας να προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα της ανταγωνιστικότητας.Όπως αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, ο δήμος Δίου- Ολύμπου αποτελεί έναν από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς του νομού και της χώρας εν γένει.

 Ήδη από το 1976 οι Κοινότητες Λιτοχώρου, Λεπτοκαρυάς και Πλαταμώνος χαρακτηρίστηκαν ως «τουριστικοί τόποι», το δε Δίον, χαρακτηρίστηκε το 1963 ως αρχαιολογικός χώρος. 

Έκτοτε, η ραγδαία ανάπτυξη του τουρισμού και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων εντός των ορίων του δήμου, κατέστη η παρακαταθήκη για περαιτέρω ανάπτυξη και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος που πέρα από τα οικονομικά οφέλη συνεπάγεται και απαιτήσεις δημιουργίας υλικών και άυλων υποδομών, προκειμένου η προστιθέμενη αξία του τόπου να διατηρείται και να βελτιώνεται διαρκώς αλλά κυρίως να προσαρμόζεται σε σύγχρονα δεδομένα ώστε να δύναται είναι ανταγωνιστικό, σύγχρονο, διαρκώς εμπλουτιζόμενο και εξωστρεφές.
Αποτέλεσμα εικόνας για Θεματικό Πάρκο Μυθολογίας στον Όλυμπο

Εξάλλου, με δεδομένη τη διαχρονικά διαπιστωμένη ανάγκη για κεντρική στρατηγική με σκοπό την αποτελεσματική προώθηση και προβολή του τόπου, την πρόσβαση σε νέες αγορές, την ολοκληρωμένη ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και συγκριτικών του πλεονεκτημάτων, αποφασίστηκε να δοθεί περαιτέρω έμφαση και στην επικοινωνιακή πολιτική του δήμου, μέσω της δημιουργίας δικτύων συνεργασίας με φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Ηνωμένο Βασίλειο: Ακριβαίνουν τα αεροπορικά ταξίδια

Αποτέλεσμα εικόνας για Ηνωμένο Βασίλειο: Ακριβαίνουν τα αεροπορικά ταξίδια


Τα αεροπορικά ταξίδια θα γίνουν ακριβότερα από αύριο για τους ταξιδιώτες που πετούν από το Ηνωμένο Βασίλειο καθώς αυξάνεται ο φόρος επιβατών αεροσκαφών (APD), που ταξιδεύουν από την Βρετανία σε χώρες της Ζώνης Β”.
Ανεπηρέαστες παραμείνουν οι τιμές των εισιτηρίων της Ζώνης Α” σε Ε.Ε. και την Κορσική, το Γιβραλτάρ, τη Μαδέρα, τη Σικελία, το Σβάλμπαρντ, τις Αζόρες, τις Βαλεαρίδες Νήσους, τις Κανάριες Νήσους και τη Δυτική Σαχάρα, στα αφρικανικά έθνη το Μαρόκο, τη Λιβύη, την Αλγερία και Τυνησία, τα νησιά της Μάγχης, την Ανδόρα, Ελβετία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Τουρκία, Ουκρανία, Ρωσική Ομοσπονδία (δυτικά μόνο από τα Ουράλια), Γροιλανδία, Νήσοι Φερόε, Σαν Μαρίνο, Σερβία, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Μονακό, Μαυροβούνιο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Λευκορωσία και το Κοσσυφοπέδιο
Ο φόρος επιβατών αεροσκαφών (APD) είναι ένας φόρος που καταβάλλεται από όλους τους επιβάτες και επιβάλλεται από την κυβέρνηση.
Άλλες χώρες εφαρμόζουν παρόμοιους φόρους, αλλά ο φόρος APD του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ο υψηλότερος στην ΕΕ (3 φορές παραπάνω από τον αντίστοιχο της Γαλλίας και 2 φορές πιο πάνω από αυτόν της Γερμανίας) για τις πτήσεις μικρής και μεγάλης απόστασης.
Από την 1η Απριλίου 2018, ο APD θα αλλάξει για τις πτήσεις της Ζώνης Β” και οι επιβάτες θα πληρώνουν, ανά βαθμίδες 78£ (από 75£), 156£ (από 150£) και 468£ (από 450£).
Πώς αντιδρά η βιομηχανία;
Ορισμένες αεροπορικές και ταξιδιωτικές εταιρείες απάντησαν αρνητικά στις αυξήσεις, ξεκινώντας την εκστρατεία «A Fair Tax on Flying». Τις χαρακτηρίζουν «άδικες» και ότι στέλνουν «λανθασμένο μήνυμα στις τουριστικές αγορές του εξωτερικού και τους επιχειρηματίες που σκέφτονται να πετάξουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για δουλειές».

Slow Food: To αντίπαλο δέος του Fast Food στην γαστρονομία


Αποτέλεσμα εικόνας για Η εικόνα του κόκκινου σαλιγκαριού

Η εικόνα του κόκκινου σαλιγκαριού είναι πλέον εμβληματική στους παγκόσμιους γαστρονομικούς κύκλους, αφού αμέσως παραπέμπει στο “Slow Food”, τον διεθνή, μη κερδοσκοπικό οργανισμό, αναγνωρισμένο από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, που αποτελεί το θεμέλιο λίθο της επιστροφής στο φυσικό, αγνό, τοπικό προϊόν ως πρώτη ύλη σε όλες τις κουζίνες του κόσμου.

Όλα ξεκίνησαν το 1986 στο Langhe της Ιταλίας, όπου μια παρέα οινολόγων, ιστορικών και κοινωνιολόγων,  προβληματισμένοι αλλά και αγανακτισμένοι από την επέλαση του γρήγορου, ανούσιου και «πλαστικού» fast food,  αποφασίζουν να ενσαρκώσουν τις αξίες του καλού, απλού φαγητού καθιερώνοντας μια σαφέστερη σχέση μεταξύ απόλαυσης, προέλευσης τροφίμων και αγροτικής ζωής.

Κύριος στόχος της ομάδας, ήταν να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για την οικογαστρονομία και την εναλλακτική κατανάλωση, αντισταθμίζοντας τις επιδεινούμενες επιπτώσεις της βιομηχανίας γεωργικών προϊόντων διατροφής και της κουλτούρας του γρήγορου φαγητού που τυποποιεί τα γούστα.
Αποτέλεσμα εικόνας για Slow Food: To αντίπαλο δέος του Fast Food στην γαστρονομία

Τα "οχυρά της γεύσης"

Επιπρόσθετοι στόχοι του οργανισμού, οι οποίο θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και ως «οχυρά της γεύσης», είναι οι εξής:

-Η προστασία της βιοποικιλότητας των τροφίμων

-Η έμφαση στα ευεργετικά αποτελέσματα της σκόπιμης κατανάλωσης τοπικών τροφίμων-Η προώθηση μιας φιλοσοφίας ευχαρίστησης

-Η ενθάρρυνση προσεκτικών και φιλικών προς το περιβάλλον πρωτοβουλιών τουρισμού και αλληλεγγύης στον τομέα των τροφίμων

-Τα προγράμματα γευσιγνωσίας για ενήλικες και παιδιά

-Η υποστήριξη των αγροτών και των παραγωγών ποιοτικών γεωργικών προϊόντων και ειδών διατροφής με εξαιρετική γαστρονομική αξία. 

Σε αυτή την κατηγορία συναντώνται σπάνια τοπικά προϊόντα και κρασιά που παράγονται με παραδοσιακούς τρόπους , σπάνια είδη πανίδας, όπως είναι μαύροι χοίροι, οι οποίοι εκτρέφονται από κτηνοτρόφους  που βάζουν το δικό τους λιθαράκι στη διάσωση της αγροτικής βιοποικιλότητας.Ο πρωτεργάτης του κινήματος στην Ελλάδα.

Το εκκολαπτόμενο έργο υποστηρίχθηκε εξ’ αρχής από χιλιάδες Ιταλούς ενώ σήμερα  το δίκτυο και τα υπο-δίκτυά του αποτελούνται από εκατομμύρια ανθρώπους σε περισσότερες από 130 χώρες.

 Στην Ελλάδα, πρωτεργάτης του κινήματος είναι ο κ.Γιώργος Χατζηγιαννάκης, που δραστηριοποιείται στη Σαντορίνη με πρωτοποριακές κινήσεις για την ανάδειξη της δυναμικής της τοπικής κουζίνας, ενώ σημαντικές προσπάθειες γίνονται με τη δημιουργία τοπικών παραρτημάτων και σε άλλα μέρη της Ελλάδας.

Ειδικότερα, στο “Slow Food” εντάσσονται άνθρωποι με κοινό πάθος το καλό τρόφιμο, όπως είναι σεφ, νέοι, ακτιβιστές, αγρότες, αλιείς, εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκοί . Τα υπο-δίκτυα του οργανισμού περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το δίκτυο Terra Madre με 2.000 κοινότητες τροφίμων που ασκούν μικρής κλίμακας βιώσιμη παραγωγή ποιοτικών τροφίμων σε όλο τον κόσμο ,το Slow Youth Network (SFYN), το βραχίονα για τη νεολαία του Slow Food αλλά και το Πανεπιστήμιο Γαστρονομικών Επιστημών (UNISG) το οποίο προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση στις μελέτες τροφίμων.

Η μοναδικότητα των μαθημάτων  προσελκύει φοιτητές από σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου στο Pollenzo της Ιταλίας. Το πολυεπιστημονικό μοντέλο της σχολής θεωρείται καινοτόμο, αφού συνδυάζει τις ανθρωπιστικές επιστήμες , τις αισθητικές ασκήσεις, την εμπειρία της πρώτης επεξεργασίας και βιομηχανικής τροφής, την  παραγωγή τροφίμων καθώς και τα ταξίδια μελέτης σε όλο τον κόσμο.

Στόχος του πανεπιστημίου είναι να δημιουργηθεί μια νέα αντίληψη για τη γαστρονομία, μέσω νέων επαγγελματιών οι οποίοι θα είναι ικανοί να συνδέσουν την πράξη της κατανάλωσης με την πράξη παραγωγής, ακολουθώντας όλα τα ενδιάμεσα βήματα. 

 Μετά την αποφοίτησή τους, οι νέοι επιστήμονες ανακαλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών ευκαιριών, με κυριότερες το μάρκετινγκ για τις επιχειρήσεις τροφίμων, τον τουρισμό, την παραγωγή και διανομή τροφίμων.

Εξάλλου στην Ελλάδα, τα ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα όπως είναι μεταξύ άλλων η ελιά και το ελαιόλαδο, τα τυροκομικά, η φάβα Σαντορίνης, το μέλι, το ούζο, τα ψάρια, η μαστίχα Χίου, ο κρόκος Κοζάνης, τα κρασιά, τα γλυκά του κουταλιού, τα λικέρ, είναι από τα πλέον ονομαστά στον κόσμο για την εξαιρετική ποιότητα και γεύση, συνεπώς θα έπρεπε να βρίσκονται στην κορυφή της γαστρονομικής πυραμίδας.

 Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι πολλά από τα ελληνικά προϊόντα είναι πιστοποιημένα με ονομασία προέλευσης και διακρίνονται παγκοσμίως, αποτελώντας μια γερή βάση για την περαιτέρω παραδοσιακή γαστρονομική ανάπτυξη, η οποία πλέον είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον τουρισμό. 

Στον αέρα ισχυρίζεται η ΝΔ ότι είναι η έκδοση βίζας βραχείας διαμονής στα λιμάνια νησιών του Αιγαίου
Αποτέλεσμα εικόνας για έκδοση βίζας βραχείας διαμονής στα λιμάνια νησιών του Αιγαίου


Ο τομεάρχης Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας έκανε την ακόλουθη δήλωση: “Το πρόγραμμα ταχείας έκδοσης βίζας βραχείας διαμονής Schengen στα λιμάνια νησιών του ανατολικού Αιγαίου βρίσκεται στον αέρα. Η Κυβέρνηση που μετέτρεψε τα νησιά αυτά σε χώρους εγκλωβισμού προσφύγων και μεταναστών, μένει απολύτως αδιάφορη μπροστά στην πιθανή κατάργηση ενός μέτρου που στηρίζει σημαντικά το τουριστικό εισόδημα”.

Η πλήρης δήλωση έχει ως εξής: “Το πιλοτικό πρόγραμμα ευέλικτης και ταχείας διαδικασίας έκδοσης βίζας βραχείας διαμονής Schengen, που εφαρμόζεται από το 2012 στα σημεία εισόδου συγκεκριμένων νησιών του Αιγαίου, όπως η Μυτιλήνη, η Χίος, η Σάμος, η Κως, η Ρόδος, η Σύμη και το Καστελόριζο, βρίσκεται, κυριολεκτικά, στον αέρα. Η συγκεκριμένη εμπλοκή οφείλεται στις επιφυλάξεις που υπάρχουν στην Ε.Ε. σχετικά με τον τρόπο που διαχειρίζεται η κυβέρνηση τις μεταναστευτικές ροές και τα προβλήματα ασφαλείας που ανακύπτουν. 

Η Κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για να διαλύσει αυτές τις επιφυλάξεις. Συγκεκριμένα, θα έπρεπε ήδη από το φθινόπωρο του 2017 να είχε διασφαλίσει τη συναίνεση της Κομισιόν για την παράταση εφαρμογής του μέτρου και για το 2018. Μέχρι σήμερα, ωστόσο, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση από την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών.

Αν δεν ισχύσει και φέτος η συγκεκριμένη διαδικασία, θα υπάρξουν πολύ αρνητικές επιπτώσεις στο τουριστικό εισόδημα. Και αυτό μάλιστα με ευθύνη της Κυβέρνησης που έχει μετατρέψει τα νησιά αυτά σε χώρους εγκλωβισμού προσφύγων και μεταναστών”.

Υποτονικές οι ξενοδοχειακές επενδύσεις στην Ελλάδα – Αύξηση 1,7% των δωματίων το 2017

Αποτέλεσμα εικόνας για Υποτονικές οι ξενοδοχειακές επενδύσεις στην Ελλάδα – Αύξηση 1,7% των δωματίων το 2017


Αύξηση μόλις 1,7% κατέγραψε το δυναμικό των δωματίων των ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας το 2017 σύμφωνα με στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Αναλυτικά, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι το 2017 ήταν διαθέσιμα για τους τουρίστες  414.127 δωμάτια στα ελληνικά ξενοδοχεία έναντι 407.146 το 2016. Από την εξέλιξη αυτή προκύπτει ένα πολύ μικρό θετικό ισοζύγιο το οποίο επετεύχθη την προηγούμενη χρονιά από το κλείσιμο και τη λειτουργία νέων ξενοδοχείων  στη χώρα. 

Η εξέλιξη αυτή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μεγάλο μέρος της αυξημένης τουριστικής κίνησης κατά την περυσινή χρονιά κατευθύνθηκε σε ακίνητα της οικονομίας του διαμοιρασμού με αβέβαια οφέλη για το ελληνικό δημόσιο καθώς η συγκεκριμένη κατηγορία καταλυμάτων συνεχίζει να αποτελεί μεγάλη εστία φοροδιαφυγής.

Το παραπάνω συμπέρασμα επιβεβαιώνει και ο συνδυασμός των μεγεθών των πληροτήτων στα αδειοδοτημένα τουριστικά καταλύματα της χώρας  με τις χαμηλές επιδόσεις που κατέγραψε η επενδυτική δραστηριότητα στον χώρο των ξενοδοχείων.

Πάντως, για την φετινή περίοδο υπάρχει αισιοδοξία ότι θα υπάρχει καλύτερη εικόνα στις ξενοδοχειακές επενδύσεις αν και πολλές παραμένουν ακόμη κολλημένες στα γρανάζια της γραφειοκρατίας.