Κυριακή, 31 Δεκεμβρίου 2017

Ως τις 15 Φεβρουαρίου οι υποβολές προτάσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο, ΔΕΙΤΕ όλες τις αλλαγές


Αποτέλεσμα εικόνας για Ως τις 15 Φεβρουαρίου οι υποβολές προτάσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο, ΔΕΙΤΕ όλες τις αλλαγές


Δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμ. ΦΕΚ 4445/15-12-2017 η 2η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 σύμφωνα με την οποία ξεκινούν οι υποβολές αιτήσεων υπαγωγής με καταληκτική ημερομηνία στις 15 Φεβρουαρίου 2018.
Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης, προβλέπονται ενισχύσεις μέχρι 55%, με βάση τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2017 ανέρχεται σε 390.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 140.000.000 ευρώ που αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 250.000.000 ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.
Εντός της εβδομάδας αναμένεται να ανοίξει η διαδικασία και για τα υπόλοιπα καθεστώτα, τις «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ», τις «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και τις «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους». Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί και για τα τέσσερα καθεστώτα για το 2017 ανέρχεται στα 750.000.000 ευρώ.
Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι σε σχέση με τον 1ο κύκλο υποβολών συγχωνεύονται οι δύο φάσεις υποβολής αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων. Συγκεκριμένα, η υποβολή της αίτησης υπαγωγής και η υποβολή του οικείου ηλεκτρονικού φακέλου τεκμηρίωσης θα πραγματοποιούνται σε ένα και μόνο στάδιο.
Ακολουθεί η παρουσίαση των κύριων σημείων της 2ης προκήρυξης του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16:
Δικαιούχοι
 • Ατομική επιχείρηση
 • Εμπορική εταιρία
 • Συνεταιρισμός
 • Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες
 • Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους
Συμμετοχή στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου
Η ίδια συμμετοχή μπορεί να αποτελείται και από εξωτερική χρηματοδότηση. Οι εναλλακτικοί τρόποι κάλυψης ιδίων κεφαλαίων είναι:
 • Αύξηση μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου από νέες εισφορές σε μετρητά
 • Κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον
 • Ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον
 • Εκποίηση στοιχείων ενεργητικού
 • Τραπεζικό δάνειο
Το Ελάχιστο ύψος επενδυτικού σχεδίου είναι τα 50.000 ευρώ για τους Συνεταιρισμούς.
Περιεχόμενο επενδυτικού σχεδίου
 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή
 • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας
 • Απόκτηση στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της
Ενισχυόμενες κατηγορίες επενδύσεων
Υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας με την επιφύλαξη των παραγράφων του άρθρου 7 της προκήρυξης. Ακολουθεί παρουσίαση κάποιων ενδεικτικών επιλέξιμων δραστηριοτήτων.
Επενδύσεις στον τομέα του Τουρισμού
Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια:
– Ίδρυση ή  επέκτασης ξενοδοχείων τουλάχιστον 3*
– Εκσυγχρονισμοί ολοκληρωμένης μορφής τουλάχιστον 3* (να ανήκουν ή να αναβαθμίζονται). Απαραίτητη προϋπόθεση η πάροδος 5ετίας από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή την ημερομηνία ολοκλήρωσης προηγούμενου εκσυγχρονισμού
– Ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν παύσει την λειτουργία τους, χωρίς να έχει αλλάξει η χρήση τους και εφόσον ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε 3*
– Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός camping τουλάχιστον 3*
– Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτήρια τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 2*
– Εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, ιαματικός τουρισμός, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa),ΚΕΠΑΤ, καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια)
– Ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων, υπό προϋποθέσεις
Επενδύσεις στον τομέα της Γεωργίας, Κτηνοτροφίας
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4122/27-11-2017 η τροποποίηση και συμπλήρωσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης στην οποία καθορίζονται οι ειδικοί όροι, οι προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές και οι περιορισμοί για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων καθώς και του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016.
Επιλέξιμες δαπάνες
Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού
– Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων κτηρίων και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. Για τα επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 60% για τις κτιριακές δαπάνες, ενώ για τις επενδύσεις στον τομέα Logistics σε 70% επίσης για τις κτιριακές δαπάνες των εν λόγω επενδυτικών έργων. Τέλος, για κτίρια τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα, ο εν λόγω συντελεστής ανέρχεται στο 80%.
– Αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, για ΜΜΕ, υπό προϋποθέσεις.
– Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εσωτερικής διακίνησης
– Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
– Ειδικές & μηχανολογικές εγκαταστάσεις
Άυλα στοιχεία ενεργητικού
– Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειες εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία και μη κατοχυρωμένες τεχνικές γνώσεις
– Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και συστήματα οργάνωσης της επιχείρησης
Για τις Μεγάλες επιχειρήσεις οι επιλέξιμες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν να υπερβούν το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών και για τις ΜΜΕ το 75%.
Μισθολογικό κόστος
Προϋποθέσεις ενίσχυσης μισθολογικού κόστους
 1. υποχρεωτική καθαρή αύξηση του αριθμού των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) σε σύγκριση με τις ΕΜΕ του προηγούμενου δωδεκαμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής
 2. η πλήρωση των θέσεων εργασίας θα πρέπει να γίνει εντός 3 ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας
 3. υποχρεωτική διατήρηση των θέσεων εργασίας για 3 έτη από την πλήρωσή τους για τις ΜΜΕ και για 5 έτη για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις.
Λοιπές κατηγορίες δαπανών
– Δαπάνες για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και αφορούν μόνο νέες ΜΜΕ (δεν έχει παρέλθει επταετία από την ημερομηνία ίδρυσης τους). Ενισχύονται δαπάνες για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, για την υποστήριξης στις αδειοδοτήσεις, σε θέματα χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, μελέτες οργάνωσης και διοίκησης, έρευνες αγοράς κλπ
– Δαπάνες εκκίνησης μόνο για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αφορούν δαπάνες για την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως νομικές και λογιστικές υπηρεσίες, οργανωτικές μελέτες κλπ.
Είδη ενισχύσεων
 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης
Ποσοστά ενίσχυσης
Τα ποσοστά ενίσχυσης, σύμφωνα με τον νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
pinakas

Περιορισμός για το κίνητρο της επιχορήγησης ή/και χρηματοδοτικής μίσθωσης: Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί προ 7 ετίας, για να μπορέσουν να λάβουν επιχορήγηση ή επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης θα πρέπει να έχουν εμφανίσει  τουλάχιστον για μία διαχειριστική χρήση κέρδη προ φόρων.
Επιπλέον περιορισμοί
 • Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο μπορεί να φτάσει έως τα 5εκ ευρώ,
 • Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις δεν μπορούν να υπερβούν σωρευτικά τα 10 εκ. ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα 20 εκ. ευρώ για το σύνολο των συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων
Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων (άρθρο 12)
Για να μπορεί μια επιχείρηση να αιτηθεί την ενίσχυση  της επιχορήγησης θα πρέπει να κατηγοριοποιηθεί σε τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις
 • Εξωστρεφείς ΜΜΕ: Αφορά επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν τουλάχιστον 10% αύξηση της εξωστρέφειας κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία, είτε 5% εφόσον οι εξαγωγές τους καταλαμβάνουν περισσότερο από το 70% του κύκλου εργασιών τους το τρίτο έτος, είτε χωρίς αύξηση εφόσον οι εξαγωγές καταλαμβάνουν περισσότερο από το 85% του κύκλου εργασιών το 3ο έτος πριν την υποβολή του σχεδίου τους
 • Καινοτόμες ΜΜΕ: με κατ’ ελάχιστον 10% του συνόλου των λειτουργικών δαπανών να καταλαμβάνουν οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης.
 • Ανεξάρτητες ΜΜΕ που μετά την έναρξη ισχύος του νόμου (22-6-2016) προχώρησαν σε διαδικασία συγχώνευσης είτε με απορρόφηση είτε με δημιουργία νέας εταιρείας – εκτός εξαγοράς
 • Αύξηση απασχόλησης σε ΜΜΕ τουλάχιστον κατά 10% κατά την τελευταία τριετία
 • Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ) του Ν.4019/2011, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν.4384/2016.
 • Επενδυτικά σχέδια τα οποία υλοποιούνται σε τομείς ΤΠΕ (Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνίας) και Αγροδιατροφής
 • Επιχειρήσεις οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου τους όπως προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ
 • Επιχειρήσεις που υλοποιούν το επενδυτικό τους σχέδιο σε Β.Ε.Π.Ε., Ε.Π, Ε.Π.Ε.Β.Ο, Θ.Υ.Κ.Τ. και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης.
 • Επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικό σχέδιο σε ειδικές περιοχές του όπως αυτές ορίζονται σε σχετικό παράρτημα του νόμου (ορεινές, μειονεκτικές, με ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές, με πληθυσμιακή μείωση, νησιωτικές, παραμεθόριες).
 • Είναι επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές και ιδίως: Αγαθονήσι, Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κως, Λέρος, Λέσβος, Σάμος, Σύμη, Χίος.
Διάρκεια Υποβολών
Από 15 Δεκεμβρίου 2017 έως 15 Φεβρουαρίου 2018
Διαδικασία αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων
Η διαδικασία αξιολόγησης του παρόντος καθεστώτος είναι συγκριτική και ολοκληρώνεται εντός πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής.
Υλοποίηση και ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων
Έναρξη εργασιών: μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. Η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου προ της υποβολής της αίτησης υπαγωγής επιφέρει την απόρριψη του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου.
Οι έλεγχοι ενός επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι:
 • Τακτικός (μετά από αίτημα του φορέα επένδυσης – Διοικητικός ή Επιτόπιος)
  Διενεργείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
– 50% ολοκλήρωση οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της επένδυσης
– 100% ολοκλήρωση οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της επένδυσης και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας
 • Έκτακτος (με απόφαση της Υπηρεσίας οποιαδήποτε στιγμή)
Ακολουθεί έλεγχος πληρότητας της έκθεσης η οποία καταρτίζεται από τα μέλη του οργάνου ελέγχου και η έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης.
Επιμέλεια άρθρου: Noisis Α.Ε.money-tourism.gr 

Διευκρίνιση του Υπουργείου Οικονομικών: Ο φόρος διαμονής θα βαρύνει τον ταξιδιώτη


Αποτέλεσμα εικόνας για Διευκρίνιση του Υπουργείου Οικονομικών: Ο φόρος διαμονής θα βαρύνει τον ταξιδιώτη


Τροποποίηση του άρθρου 53 του ν. 4389/2016 για τον φόρο διαμονής άμεσα προανήγγειλε το υπουργείο Οικονομικών, στον απόηχο των αντιδράσεων ξενοδόχων που ζητούσαν διευκρινίσεις εν όψει της εφαρμογής του μέτρου από την 1η Ιανουαρίου 2018.
Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε ότι το εν λόγω άρθρο πρόκειται να τροποποιηθεί άμεσα, ώστε να προβλέπεται πλέον ρητά:
·ότι ο φόρος θα βαρύνει σε κάθε περίπτωση τον ταξιδιώτη-διαμένοντα-χρήστη του δωματίου ή διαμερίσματος
·ότι επιβάλλεται από τις ξενοδοχειακές και λοιπές επιχειρήσεις προς τους διαμένοντες με την έκδοση «ειδικού στοιχείου-απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής» και
·ότι το ειδικό αυτό στοιχείο δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.
Η τροποποιηθείσα διάταξη θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου.

Σχετική ανακοίνωση για το ίδιο ζήτημα εξέδωσε και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
aftodioikisi.gr

Πράσινο φως για καταδυτικό πάρκο στα Χανιά
Αποτέλεσμα εικόνας για Πράσινο φως για καταδυτικό πάρκο στα Χανιά


Οχτώ μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συζητήθηκαν στην τελευταία για το 2017  συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δόθηκε στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του Καταδυτικού Πάρκου στον παράκτιο χώρο της Δημοτικής Ενότητας Βάμου στον όρμο «Μπρός Γιαλός», του Δήμου Αποκορώνου, ΠΕ Χανίων, σε έκταση 60 στρεμμάτων, που εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος. 

Η περιοχή του έργου διαθέτει εξαιρετικό θαλάσσιο οικοσύστημα που εκτείνεται μεταξύ των ισοβαθών των 8μ και 25μ. Εντός του πάρκου πρόκειται να ποντισθούν τεχνητά ενδιαιτήματα (ύφαλοι) τεχνολογίας του ΕΛΚΕΘΕ, καθώς και δύο παροπλισμένα πλοία (μεταλλικό και ξύλινο, μήκους 15 και 20 μέτρα αντίστοιχα). 

Τα υφιστάμενα χαρακτηριστικά της θαλάσσιας έκτασης και τα μέσα που πρόκειται να ποντισθούν πρόκειται να δημιουργήσουν τρείς καταδυτικές διαδρομές με διαφορετικό περιεχόμενο και βαθμό δυσκολίας.Επιπλέον εφτά μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν στην ίδια Επιτροπή.Συγκεκριμένα, τα μέλη της Επιτροπής, εξέτασαν και γνωμοδότησαν θετικά για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων:

α) Για ξενοδοχείο κατηγορίας τριών αστέρων στη θέση Πάνω Αγία Μαρίνα, Δήμου Χανίων

β) Γιαξενοδοχειακή Μονάδα πέντε αστέρων στη θέση «Ανισσαράς – Ανάληψη» Δήμου Χερσονήσου

γ) Για μονάδα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος στην θέση Κουμπέδες Π.Ε.Ο. Ηρακλείου – Ρεθύμνης Δήμου Μαλεβιζίου

δ) Για σταθμό κινητής τηλεφωνίας στη θέση Ύψωμα «Τζαρουκλάδα» πλησίον οικισμού Μιλλιαράδω, Δήμου Βιάννου, ΠΕ Ηρακλείου

ε) Για κέντρο εκπομπής στη θέση «Πλακάλωνα» του Δήμου Πλατανιά της ΠΕ Χανίων

ζ) Για σταθμό κινητής τηλεφωνίας στη θέση «Πίνες», πλησίον οικισμού Πινών, Δήμου Αγίου Νικολάου,

η) Για σταθμό κινητής τηλεφωνίας στη θέση «Ύψωμα Στεφάνα», Δήμου Ανωγείων

ΕΒΕΠ: Πώς θα αναβαθμιστεί ποιοτικά η κρουαζιέρα στον Πειραιά

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΒΕΠ: Πώς θα αναβαθμιστεί ποιοτικά η κρουαζιέρα στον Πειραιά

Νέες λιμενικές υποδομές, πρωτοβουλίες για επέκταση της τουριστικής σεζόν και διευκόλυνση των ιδιωτικών επενδύσεων ως τρόπους για ποιοτική ανάπτυξη της κρουαζιέρας στον Πειραιά, ανέδειξε ο κ. Κ. Αχλαδίτης στο πλαίσιο της συμμετοχής του, ως ομιλητή και εκπροσώπου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, στην 4η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού "Greek Tourism Expo" και στην εκδήλωση παρουσίασης της Μελέτης «Η αναπτυξιακή προοπτική της Κρουαζιέρας – Αφετηρίας στην Ελλάδα» του Οργανισμού Έρευνας και Ανάλυσης «Διανέοσις».

Τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία δείχνουν:

- Συνολική μείωση των εσόδων στον Κλάδο της Κρουαζιέρας η οποία άγγιξε το 4,1% από την αρχή του έτους μέχρι και το Σεπτέμβριο, συγκεντρώνοντας 369 εκατ. ευρώ από τα σχεδόν 13 δις ευρώ, που ήταν οι εισπράξεις από τον Τουρισμό την ίδια περίοδο.

- Πτώση στις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων που έφτασε το 20%, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους σε 16 ελληνικά λιμάνια (συγκεκριμένα, καταγράφηκαν 1.178 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων, από 1.487 αφίξεις κατά το περσινό πρώτο εξάμηνο, με 1.565 χιλ. επισκέψεις επιβατών, έναντι 1.783 χιλ. επισκέψεων επιβατών την αντίστοιχη περίοδο του 2016).

- Την ελληνική Κρουαζιέρα να βρίσκεται από πέρσι αντιμέτωπη με μεγάλες πιέσεις, εξαιτίας της απόφασης μεγάλων ομίλων να περιορίσουν ή ακόμη και να διακόψουν προσωρινά, τις προσεγγίσεις τους σε τουρκικά λιμάνια, εξέλιξη που επηρέασε και τους ελληνικούς προορισμούς, καθώς τα περισσότερα από τα τουριστικά πακέτα ήταν συνδυαστικά, με το μεγάλο στοίχημα πλέον να περιοριστούν όσο γίνεται περισσότερο οι ζημιές την επόμενη χρονιά.

- Αδυναμία της χώρας μας, αν και συγκαταλέγεται στο top-3 των πιο δημοφιλών προορισμών στην περιοχή της Μεσογείου, να κερδίσει και φέτος το μεγαλύτερο μερίδιο από την πίτα των σχετικών εσόδων.- Την αγορά της ευρωπαϊκής Κρουαζιέρας να αναπτύσσεται σταθερά τα τελευταία δέκα χρόνια, αγγίζοντας έως και τους 6,7 εκατ. ευρωπαίους επιβάτες το 2016 και

- Την παγκόσμια αγορά Κρουαζιέρας, που αναμένεται να καταγράψει νέα αύξηση 1,1 εκατ. επιβατών εντός του 2017, φτάνοντας τους 25,3 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 24,2 εκατ. επιβατών του 2016,

Ο κ. Κ. Αχλαδίτης, αναφερόμενος στα ευρήματα της Μελέτης, υποστήριξε:
1. Την άμεση ανάγκη, τα ελληνικά λιμάνια να αναπτύξουν επαρκείς υποδομές ώστε να είναι ικανά να φιλοξενούν κρουαζιερόπλοια, από ικανοποιητικό αριθμό τερματικών σταθμών κρουαζιέρας μέχρι επαρκές βύθισμα και επαρκή αριθμό κρηπιδωμάτων με λειτουργικό σύστημα δέσμευσης θέσεων ελλιμενισμού (κάτι που στην Ελλάδα μόνο ο Πειραιάς και η Κέρκυρα διαθέτουν).

Για την ανάπτυξη αυτών των υποδομών αλλά και για τη διαχείρισή τους και την προσφορά των απαραίτητων υπηρεσιών στις εταιρείες κρουαζιέρας και στους επιβάτες, χρειάζονται αφ' ενός πηγές χρηματοδότησης για τις απαραίτητες επενδύσεις και αφετέρου εμπειρία διαχείρισης, κάτι που πολλές λιμενικές αρχές σήμερα δεν διαθέτουν. Η απουσία υποδομών στα νησιά, ικανών να υποδεχθούν τα νέα μεγάλα κρουαζιερόπλοια, που κερδίζουν έδαφος στο στόλο των ομίλων, εκτιμάται πως, θα σημάνει ακόμη μεγαλύτερη μείωση στις προσεγγίσεις τα επόμενα χρόνια.

2. Τη δρομολόγηση κατάλληλων πρωτοβουλιών για την επέκταση της τουριστικής περιόδου, τη βελτίωση της εμπειρίας των επιβατών στο λιμάνι και στις χερσαίες εκδρομές τους, την ανάπτυξη συνεργασίας με την πόλη, με τοπικούς φορείς όπως είναι τα Επιμελητήρια, με το αεροδρόμιο αλλά και στενή συνεργασία και ανάπτυξη σχέσεων με τις εταιρείες κρουαζιέρας.

3. Σε ευρύτερο επίπεδο, κρίνονται απαραίτητες θεσμικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις για την ευκολότερη προσέγγιση ιδιωτικών επενδύσεων στα λιμάνια, τον εκσυγχρονισμό της Πλοηγικής Υπηρεσίας, την επίλυση των προβλημάτων με τις κλειστές αγορές και τα ωράρια αρχαιολογικών χώρων κατά τις ώρες προσέγγισης κρουαζιερόπλοιων, ακόμα και για τις διαδικασίες έκδοσης αδειών για τα πληρώματα από τα κατά τόπους λιμεναρχεία.

4. Την εκμετάλλευση μιας σειράς συγκριτικών πλεονεκτημάτων και συγκυριών της χώρας μας, όπως για παράδειγμα το ότι ο ΟΛΠ ΟΛΠ -1,61% ανήκει πλέον στην COSCO, η οποία, σύμφωνα και με τη σχετική σύμβαση παραχώρησης, έχει δεσμευθεί να υλοποιήσει επενδυτικά έργα, αξίας 293,7 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων προορίζεται για την Κρουαζιέρα.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η κατασκευή νέου επιβατικού σταθμού Κρουαζιέρας, η επέκταση επιβατικού λιμένα στη νότια ζώνη, η μετατροπή αποθηκών σε επιβατικό σταθμό Κρουαζιέρας (για επιπλέον 580.000 επιβάτες), οικολογικά λεωφορεία, η βυθοκόρηση κεντρικού λιμένα, υπόγειες οδικές συνδέσεις, η κατασκευή νέου προβλήτα Πετρελαιοειδών, η κατασκευή 2 πενταόροφων πάρκινγκ, κ.ά. Οι εν λόγω επενδύσεις θα προσδώσουν ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία στην επιχειρηματικότητα της ευρύτερης περιοχής έτσι ώστε, μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, ο Πειραιάς να αναμένεται να αναπτύξει μοναδική δυναμική, τόσο επενδυτικά, όσο επιχειρηματικά και χωροταξικά.

5. Την αναβάθμιση των υποδομών των ελληνικών λιμανιών που ανήκουν στο Δίκτυο των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, μεταξύ των οποίων είναι και ο Πειραιάς, υπό το πρίσμα μάλιστα της αυξανόμενης χρήσης LNG από νεότευκτα κρουαζιερόπλοια.

Τι πρέπει να γίνει

Συνοψίζοντας τις ενέργειες που θα μπορούσαν να αποφέρουν άμεσα και σημαντικά οφέλη, χωρίς ιδιαίτερο κόστος, αναφέρθηκε σε οκτώ, βασικές προτάσεις, τις οποίες υποστηρίζει και προωθεί το Επιμελητήριο:1. Οργάνωση λιμενικού «Cluster» που θα συγκεντρώσει όλες τις υπηρεσίες που μπορεί να χρειαστεί το κρουαζιερόπλοιο με παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε χαμηλή προσφερόμενη τιμή και με κοινό marketing.

2. Δημιουργία και προώθηση ειδικής εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα που στοχεύει στην τουριστική παρουσίαση του Πειραιά (καταστήματα, μουσεία, ιστορία κ.ά.)

3. Φυσική παρουσία στο χώρο άφιξης κατά την αποβίβαση των επιβατών, ανθρώπων που θα προτείνουν, θα ενημερώνουν και θα προωθούν τους επιβάτες στην πόλη.

4. Κατασκευή διαδραστικών τουριστικών πινακίδων «beacons» στο λιμάνι και την πόλη του Πειραιά, που θα συνδέονται με την εφαρμογή GPS.

5. Δημιουργία διαγράμμισης τουριστικής κυκλικής διαδρομής για πεζούς και ποδηλάτες από το λιμάνι προς το κέντρο της πόλης και αντίστροφα.

6. Οργάνωση «happenings» στο χώρο του λιμανιού με μπάντες, παραδοσιακούς χορούς, με διαφήμιση παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων και γαστρονομίας.

7. Παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με γνωστές διεθνώς, αρχαίες τραγωδίες και κωμωδίες στα αγγλικά, για τους επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων.

8. Προώθηση ελληνικών προϊόντων στα εστιατόρια και τα καταστήματα των κρουαζιερόπλοιων, αλλά και των εμπορικών πλοίων.

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, δήλωσε σχετικά:
«Οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στον Πειραιά, καθώς είναι ο μεγαλύτερος λιμένας αφετηρίας κρουαζιέρας στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας τις σημαντικότερες προοπτικές ανάπτυξης. Εκεί λαμβάνει χώρα περίπου το 75% των home-portings, και επιπλέον είναι ο μεγαλύτερος λιμένας κρουαζιέρας της χώρας μας γενικότερα, (με πάνω από 1 εκατομμύριο κινήσεις επιβατών το 2016), και ο 7ος μεγαλύτερος λιμένας κρουαζιέρας στη Μεσόγειο. Ως εκ τούτου, έχουμε καταθέσει στους αρμόδιους φορείς τις σχετικές προτάσεις μας, βασισμένοι πάντα στα πολλαπλασιαστικά οφέλη της ύπαρξης εσωτερικών και εξωτερικών συνεργιών και συνεργασιών, στα πρότυπα οργάνωσης επιχειρηματικών – «κλαδικών Clusters». Κατ’ επέκταση, έχουμε θέσει, ως παράγοντα ζωτικής σημασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη της Κρουαζιέρας και τη δημιουργία «homeport» στον Πειραιά, την ανάπτυξη άμεσων συνεργιών εντός του τριγώνου «λιμάνι-πόλη-φορείς». Το Ε.Β.Ε.Π. θα βοηθήσει με κάθε μέσο που διαθέτει στην ανάπτυξη της «homeport» κρουαζιέρας στο λιμάνι του Πειραιά, που μπορεί να επιφέρει έως και πενταπλάσια οικονομικά οφέλη, σε σχέση με την «transit» κρουαζιέρα, όχι μόνο για την οικονομία της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά, αλλά και για την εθνική μας οικονομία».

Ο τουρισμός υγείας υπό εξέταση στο Money ShowΑποτέλεσμα εικόνας για Ο τουρισμός υγείαςΣτα πλαίσια του Money Show και της ημερίδας “Ελληνοβουλγαρικές επιχειρηματικές σχέσεις” που θα διεξαχθεί την Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2018 στο ξενοδοχείο Hilton, θα λάβει χώρα ομιλία (14.30-14.45) για τον τουρισμό Υγείας του κ. Κωνσταντίνου Κουσκούκη, καθηγητή Δερματολογίας – νομικού, προέδρου του Ελληνικού Συνδέσμου Τουρισμού Υγείας, προέδρου της Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής και προέδρου της Παγκόσμιας Ακαδημίας Κινεζικής & Συμπληρωματικής Ιατρικής.

Ακόμη, την ίδια ημέρα και στα πλαίσια της ημερίδας “Ελληνοτουρκικές επιχειρηματικές σχέσεις” ο κ.Ζαχαρίας Καπλανίδης, επιχειρηματίας και γενικός γραμματέας του Ελληνικού Συνδέσμου Τουρισμού Υγείας θα μιλήσει (12.45-13.00) και αυτός για τον ιατρικό τουρισμό
Αποτέλεσμα εικόνας για Ο τουρισμός υγείας υπό εξέταση στο Money Show
Την επόμενη μέρα, Δευτέρα 8 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθεί από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Τουρισμού Υγείας ημερίδα με θέμα “Ιατρικός Τουρισμός”, με εισηγητές τον κ. Θράσο Καλογρίδη, πρόεδρο του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (“Κοινά τουριστικά πακέτα Ελλάδος-Τουρκίας – το παράδειγμα Μυτιλήνης-Ayvalik” και την κα Άννα Μανούσου, οικονομολόγο – Msc in Tourism Management (“Ελληνοτουρκικές Τουριστικές Συνεργασίες”).

Σημειώνεται ότι το Money Show Αθήνας διοργανώνεται σε συνεργασία με το Ελληνο-Κινεζικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Οι 5 τάσεις που κάνουν ξεχωριστά τα θεματικά ξενοδοχεία


Αποτέλεσμα εικόνας για Οι 5 τάσεις που κάνουν ξεχωριστά τα θεματικά ξενοδοχεία

Τις 5 κορυφαίες τάσεις που συμβάλλουν καθοριστικά ώστε τα θεματικά ξενοδοχεία να ξεχωρίσουν στον ανταγωνισμό, αποκαλύπτει το Holiday report 2017 του μεγαλύτερου τουρ οπερέιτορ της Σουηδίας που ανήκει στον όμιλο του Thomas Cook, Ving.

Οι συναρπαστικές και οικείες εμπειρίες τύπου «staycation» πρωταγωνιστούν στους τρόπους με τους οποίους τα θεματικά ξενοδοχεία ενισχύουν τη θέση τους στον ανταγωνισμό και αποκτούν επαναλαμβανόμενους επισκέπτες.

Η έρευνα δείχνει ότι το ξενοδοχείο γίνεται όλο και σημαντικότερος παράγοντας στις διακοπές, και σε ορισμένες περιπτώσεις σημαντικότερος και από τον προορισμό.

 Η έρευνα βασίστηκε σε στοιχεία ερευνών στο εξωτερικό και το εσωτερικό, άρθρα και συνεντεύξεις ειδικών, ενώ αντλεί στοιχεία και από τις συζητήσεις που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Ving τον Σεπτέμβριο του 2017, όπου άνθρωποι από διαφορετικές βιομηχανίες και κλάδους μίλησαν για τις διαφορετικές οπτικές γωνίες των θεματικών ξενοδοχείων στις διακοπές.Δείτε τις 5 τάσεις όπως προκύπτουν από την έρευνα….

Τάση 1η | Η προηγμένη τεχνολογία ως εργαλείο ανταγωνισμού

Παρατηρείται ξεκάθαρη τάση για ενσωμάτωση της νέας τεχνολογίας στις υπηρεσίες του ξενοδοχείου. Οι επισκέπτες θα μπορούν να διαχειρίζονται το τσεκ ιν, την κράτηση και την πληρωμή όπως εκείνοι επιθυμούν. Με την απλοποίηση, για παράδειγμα, του τσεκ ιν, τα ξενοδοχεία και οι τουρ οπερέιτορ αποκτούν μακροπρόθεσμα συγκριτικό πλεονέκτημα στον ανταγωνισμό, δημιουργώντας πιο σταθερή πελατειακή βάση επαναλαμβανόμενων επισκεπτών.

Τάση 2η | Περισσότερη φροντίδα παρά υπηρεσίες

Το σύγχρονο ξενοδοχείο είναι κάτι πολύ περισσότερο από το συνολο των υπηρεσιών του. Σήμερα, τα ξενοδοχεία θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται ως ο χώρος εξυπηρέτησης, ως ένας χώρος όπου καταρρίπτονται τα στερεότυπα και όπου ο επισκέπτης έχει την αίσθηση ότι το ξενοδοχείο φροντίζει για εκείνον αλλά και για το περιβάλλον. Το προσωπικό θα πρέπει να μπορεί να δει ακριβώς τι χρειάζονται οι επισκέπτες και να το κάνει με έναν τρόπο που θα είναι διακριτικός και αυθεντικός.

Τάση 3η | Φίλοι γίνονται ξεναγοί

Οι άνθρωποι πάντα αναζητούσαν τρόπους να ανήκουν σε μια ομάδα. Οι τουρίστες πάντα ενδιαφέρονται για ξενοδοχεία που αντιπροσωπεύουν τα ενδιαφέροντά τους, ή ικανοποιούν τις ανάγκες τους. Τους αρέσουν να συναντούν στα ταξίδια ανθρώπους που κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος και όταν άτομα με τις ίδιες προτιμήσεις συμβουλεύουν τι πρέπει να δουν στις επόμενες διακοπές τους, τότε οι συμβουλές αυτές είναι δεδομένο ότι θα ταιριάζουν στον ταξιδιώτη. Έτσι, οι φίλοι λειτουργούν ως ένα φίλτρο, και όταν προτείνουν ένα ξενοδοχείο, υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να επηρεάσουν τον ταξιδιώτη.

Τάση 4η | Τάση για ξενοδοχεία staycation, σαν στο σπίτι αλλά μακριά

Πολλά σύγχρονα ξενοδοχεία παρουσιάζονται ως προορισμός και ίσως σημαντικότερα από αυτόν. Ο όρος staycation περιγράφει την αίσθηση του ταξιδιώτη ότι βρίσκεται σε οικείο περιβάλλον, ένα μέρος όπου νιώθει άνετα και όπου επιθυμεί να επιστρέψει. Ωστόσο δεν είναι αρκετό ένα ντιζάιν ξενοδοχείο με στυλ, αλλά η φιλοσοφία αυτή οφείλει να περάσει μέσα από το μάρκετινγκ και τις υπηρεσίες μέχρι και το ντεκόρ και τις υποδομές. Ολόκληρο το κόνσεπτ φιλοξενίας πρέπει να είναι σωστά μελετημένο.

Τάση 5η | Αφήστε μια ιστορία να παρουσιάσει το ξενοδοχείο

Δεν αρκεί πια το ξενοδοχείο, αλλά αυτό που έχει αξία είναι η εμπειρία, και μάλιστα με στοιχείο εντυπωσιασμού. Εάν καταφέρετε να δημιουργήσετε μια καλή ιστορία για ένα μοναδικό κόνσεπτ, θα είναι δύσκολο να σας αντιγράψει ο ανταγωνισμός. Ωστόσο, είναι εξίσου σημαντικό να προσφέρετε ευκαιρίες στους επισκέπτες να δημιουργούν τις δικές τους προσωπικές ιστορίες και εμπειρίες, οι οποίες δημιουργούν προστιθέμενη αξία για το ξενοδοχείο. Θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε, από μια προσωπική συμβουλή στη ρεσεψιόν μέχρι μια φωτογραφία ενός μοναδικού χαρακτηριστικού του ξενοδοχείου, τα οποία θα μπορούσατε να δημοσιεύσετε στα social media.

Νέο 5άστερο ξενοδοχείο στην ΚύπροΑποτέλεσμα εικόνας για AMAVI HOTEL in Cyprus beach


Σε επένδυση ύψους 27 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη πολυτελούς ξενοδοχείου στην Πάφο, προβαίνει η Hortitsa Trading Limited, με επένδυση €3,3 εκατ. και συμμετοχή 30% της Amathus.

Πρόκειται για το 5άστερο AMAVI HOTEL, το οποίο υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί και θα είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες το αργότερο τον Μάρτιο 2019. Το ξενοδοχείο θα περιλαμβάνει 155 πολυτελή δωμάτια, μόνο για ζευγάρια. H ανέγερση του ξενοδοχείου θα γίνει από την Kanika Group.

H Amathus Publίc Limited θα συμμετέχει στην εταιρεία Hortitsa Trading Limited, η οποία αναπτύσσει το νέο ξενοδοχείο, με ποσοστό 30% και η επένδυση της θα ανέλθει στο ποσό των €3.300.300, ενώ το υπόλοιπο 70% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου θα κατέχεται από την Kanika.

 Η εν λόγω επένδυση είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής απόφασης της Amathus Public Limited για συμμετοχή σε πολυτελή ξενοδοχεία και αναμένεται ότι Θα συνεισφέρει θετικά Τόσο στα οικονομικά αποτελέσματα όσο και στη ρευστότητα του Συγκροτήματος Amathus

Η FedHATTA θεωρεί αναγκαία την παράταση εφαρμογής του τέλους διαμονής

Αποτέλεσμα εικόνας για αναγκαία την παράταση εφαρμογής του τέλους διαμονής


Η ασάφεια που επικρατεί ως προς την εφαρμογή του τέλους διαμονής από 1ης Ιανουαρίου του 2018 στα καταλύματα της χώρας, δύο ημέρες πριν την έναρξη της επιβολής του, έχει δημιουργήσει σύγχυση στη λειτουργία των επιχειρήσεων σε όλο το εύρος της τουριστικής δραστηριότητας, θεωρεί η FedHATTA.

“Ήδη, τα τουριστικά γραφεία, που διακινούν ξένους τουρίστες στη χώρα μας ιδιαίτερα στις αρχές του Ιανουαρίου, εντός της εορταστικής περιόδου, βρίσκονται σε αμηχανία, καθώς ακόμη δεν έχει ξεκαθαρισθεί πώς θα επιβληθεί ο νέος φόρος”, αναφέρει η Ομοσπονδία.

“Θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη ότι η έλλειψη διευκρινιστικής εγκυκλίου, 2 ημέρες πριν την έναρξη επιβολής του νέου φόρου, προκαλεί αγκυλώσεις σε μια σειρά από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση μεμονωμένων και ομάδων τουριστών καθώς και εταιρικών πελατών (commercial accounts) στην Ελλάδα.

Ως εκ τούτου, θα ήταν φρόνιμο η εφαρμογή του φόρου διαμονής να παραταθεί, προκειμένου να έχει προηγηθεί πλήρης ενημέρωση όλων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν υπάρχει λόγος να δημιουργούνται συνθήκες δυσλειτουργίας στις τουριστικές δραστηριότητες στη χώρα μας, προκαλώντας δυσμενή σχόλια για τις υπηρεσίες αλλά και για την Πολιτεία, η οποία, ως όφειλε, έπρεπε να ενημερώσει έγκαιρα τους επαγγελματίες του τουρισμού για το πώς θα επιβληθεί ο νέος φόρος”.

Τουρισμός: Ανεβαίνει η Τυνησία, +23% οι ξένοι τουρίστες το 2017Αποτέλεσμα εικόνας για Τυνησία,

Ετήσια αύξηση 23% παρουσίασε ο αριθμός των ξένων τουριστών στην Τυνησία το 2017, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δείχνουν την ανάκαμψη του προορισμού μετά από 2 χρόνια.

Συνολικά 6.731 εκατ. τουρίστες επισκέφθηκαν τη χώρα μέχρι και τις 20 Δεκεμβρίου.

Οι ευρωπαίοι τουρίστες ήταν αυξημένοι κατά 19,5% (1.664 εκατ.) εκ των οποίων οι Γάλλοι κατά 45,5% και οι Γερμανοί 40,8%.

Οι Αλγερινοί ήταν 40,5% περισσότεροι από πέρυσι φθάνοντας τα 2.322 εκατ.Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 16,3% την ίδια περίοδο, και διαμορφώθηκαν σε 1.09 δισ. δολάρια (2.69 δις. δηνάρια). Το 2010 είχε σημειωθεί ρεκόρ εσόδων με 3,5 δισ. δηνάρια και 7 εκατ. τουρίστες στη χώρα.


Ο τουρισμός στην Τυνησία αντιπροσωπεύει το 8% του ΑΕΠ προσφέροντας χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Προοπτικές διατήρησης της ισχυρής ζήτησης για το ελληνικό τουριστικό προϊόν
Αποτέλεσμα εικόνας για Προοπτικές διατήρησης της ισχυρής ζήτησης για το ελληνικό τουριστικό προϊόν


Σύμφωνα με το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του ΙΝΣΕΤΕ (Δεκέμβριο 2017) και τους δείκτες αφίξεων και εσόδων, μικτή η εικόνα για τον Νοέμβριο, αλλά θετική από την αρχή του έτους:
 • στα κυριότερα αεροδρόμια καταγράφηκε τον Νοέμβριο αύξηση των διεθνών αφίξεων +6,2% (+8,6% από την αρχή του έτους)˙ η αύξηση
 • στα περιφερειακά αεροδρόμια ανήλθε στο +7,3% και στην Αθήνα στο +5,8%, ενώ από την αρχή του έτους στο +9,6% και στο +5,8%
 • αντίστοιχα. Επίσης, εκτός από την μεγαλύτερη αύξηση στις αφίξεις στα Περιφερειακά αεροδρόμια σε σχέση με την Αθήνα, παρατηρείται και άμβλυνση της εποχικότητας αφού οι αυξήσεις κατά τους μήνες Απρίλιο (+28,7%), Μάιο (+6,6%), Ιούνιο (+10,9%), Σεπτέμβριο (+8,6%),
 • Οκτώβριο (+15,2%) και Νοέμβριο (+6,2%), ήταν (σημαντικά) υψηλότερες από τους μήνες αιχμής Ιούλιο (+5,7%) και Αύγουστο (+5,9%).
 • οι διεθνείς οδικές αφίξεις τον Νοέμβριο παρουσίασαν κάμψη -7,0% παραμένει όμως υψηλή η αύξησή τους (+7,6%) από την αρχή του έτους. Η μείωση των οδικών αφίξεων τον Νοέμβριο, σε συνδυασμό με την αύξηση των αεροπορικών, εκτιμάται ότι -όπως και τον Οκτώβριο- μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της ΜΚΔ.
Σύμφωνα με την Έρευνα Συνόρων1 της ΤτΕ, τον Οκτώβριο η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε +8,4% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2016 (+10,1% στο 10μηνο), και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά +14,2% (+10,6% στο 10μηνο). Ως αποτέλεσμα αυξήθηκε η ΜΚΔ τον Οκτώβριο, οδηγώντας σε αύξηση και από την αρχή του έτους.

Δείκτες Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης (ΔΚΕ) αγορών μας
Βελτίωση δείχνει ο ΔΚΕ στις περισσότερες αγορές του ελληνικού τουρισμού και στην πλειονότητά τους κυμαίνεται σε υψηλότερα επίπεδα
από τον αντίστοιχο δείκτη του μέσου όρου του ΟΟΣΑ. Δεδομένου ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη αποτελεί σημαντική παράμετρο για την
πραγματοποίηση ταξιδιών αναψυχής, το στοιχείο αυτό δείχνει προοπτικές διατήρησης της ισχυρής ζήτησης για το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Εξαίρεση αποτελούν οι - σημαντικές για την Ελλάδα - αγορές της Τουρκίας και της Βρετανίας που ο αντίστοιχος δείκτης είναι μειωμένος σε σχέση με πέρυσι.

Εξελίξεις στον ελληνικό τουρισμό
Από 1ης Ιανουαρίου 2018 εντάσσονται σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ όλα τα νησιά του Αιγαίου και δεν θα έχουν πλέον μειωμένους συντελεστές. Εξαίρεση αποτελούν 5 νησιά (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Κως, Λέρος) που έχουν δεχθεί σημαντικές προσφυγικές ροές˙ για τα νησιά αυτά παραμένουν οι μειωμένοι συντελεστές έως τις 30/06/18. Στον ξενοδοχειακό κλάδο, ανακοινώθηκε η είσοδος της εταιρείας Dolce, που εξειδικεύεται στη διαχείριση ξενοδοχείων με στόχευση στην αγορά συνεδρίων.

Τα υψηλά επίπεδα καταναλωτικής εμπιστοσύνης στις περισσότερες αγορές του ελληνικού τουρισμού, δείχνουν προοπτικές ισχυρής ζήτησης για το ελληνικό τουριστικό προϊόν.

Εξελίξεις στον τουρισμό διεθνώς
Η Airbnb ανακοίνωσε τρεις κινήσεις στρατηγικού αναπροσανατολισμού προς πιο παραδοσιακές μορφές καταλυμάτων και κεντρικά ελεγχόμενα
projects: 1) την εξαγορά από την Wyndham, έναντι 1 δισ. δολ., του χαρτοφυλακίου ενοικίασης πολυτελών κατοικιών της τελευταίας, 2) τη συμφωνία της με τον developer Brookfield Property Partners που θα επενδύσει 200 εκατ. δολ. στους επόμενους 18 μήνες για την ανάπτυξη συγκροτημάτων κατοικιών. Η διαχείριση των συγκροτημάτων θα γίνεται από την εταιρεία Niido στη βάση του home-sharing, δηλαδή οι κατοικίες θα διατίθενται με μακροπρόθεσμα leases και οι μακροπρόθεσμοι ενοικιαστές θα έχουν το δικαίωμα υπεκμίσθωσης έως 180 ημέρες ετησίως, και 3) τη συμφωνία της με τις οργανώσεις Bed & Breakfast των ΗΠΑ που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα ThinkReservations για συγχρονισμό των συστημάτων πωλήσεων. Σημειώνεται πως τον Αύγουστο η Airbnb είχε ανακοινώσει πως ήδη προωθούσε περισσότερα από 15.000 boutique ξενοδοχεία.

Συνεχίζεται η αναδιάταξη του χάρτη αεροπορικών εταιρειών στην Ευρώπη μετά την πτώχευση της Air Berlin το καλοκαίρι. Αφενός εγκρίθηκε από την ΕΕ η εξαγορά από την Easyjet, έναντι 40 εκατ. ευρώ, 25 αεροσκαφών, slots και άλλων περιουσιακών στοιχείων της Air Berlin. Με την κίνηση αυτή, η Easyjet αποκτά βάση στο Tegel του Βερολίνου. Αφετέρου, μετά την απαγόρευση που επέβαλε η ΕΕ, για λόγους ανταγωνισμού, στν Lufthansa να προβεί στην εξαγορά αυστριακής θυγατρικής της Air Berlin, την Niki, ανακοινώθηκε η πτώχευση και της τελευταίας.

Η μακροοικονομική προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας
Ανακοινώθηκαν τα στοιχεία για το ΑΕΠ 3ου 3μήνου (+1,3%) και παράλληλα έγινε αναθεώρηση στα στοιχεία 1ου 6μήνου: από +0,64% η προηγούμενη εκτίμηση σε +1,14% η νέα. Έτσι, η εκτιμώμενη από την ΕΛΣΤΑΤ αύξηση του ΑΕΠ για το 9μηνο ανέρχεται σε 1,2%, και η πρόβλεψή μας για το σύνολο του 2017 σε 1,7%. Παραμένει όμως δυσεξήγητη η μεγάλη απόκλιση που παρουσιάζεται μεταξύ της μεγάλης αύξησης των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στο 9μηνο (+8,0%) και της μικρής αύξησης (+0,2%) της εγχώριας τελικής ζήτησης (= κατανάλωση + επενδύσεις, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα). Η ίδια αναντιστοιχία παρουσιάζεται και μεταξύ του χαμηλού ρυθμού μεταβολής της εγχώριας τελικής ζήτησης σε σχέση με τις μεταβολές άλλων βασικών δεικτών.

Σημαντικές εξελίξεις αποτέλεσαν και η ολοκλήρωση της 3ης Αξιολόγησης, και της ανταλλαγής (swap) Ελληνικών Κρατικών Ομολόγων ύψους 25,5 δισ. ευρώ. Και οι δυο αυτές εξελίξεις ήταν αποτέλεσμα της σημαντικής προόδου που έχει συντελεστεί στον τομέα της δημοσιονομικής προσαρμογής, και στην υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην περίοδο Σεπτεμβρίου 2015 – Δεκεμβρίου 2017, μετά την εκτροπή της οικονομικής πολιτικής της χώρας στο α’ 7μηνο 2015.

Τέλος, ο Τακτικός Προϋπολογισμός εκτελείται με υπέρβαση εσόδων και εξοικονόμηση δαπανών σε σχέση με τους στόχους. Ενδέχεται συνεπώς το Πρωτογενές Πλεόνασμα Γενικής Κυβέρνησης (ΠΠΓΚ) ως % του ΑΕΠ να υπερβεί τον στόχο του 2,44%.1 Λόγω της διαφορετικής μεθοδολογίας που ακολουθείται για την συλλογή διοικητικών στοιχείων και της δειγματοληψίας της Έρευνας Συνόρων (EΣ) της ΤτΕ, τα διοικητικά στοιχεία δεν είναι ευθέως συγκρίσιμα μεταξύ τους, ούτε με αυτά της ΕΣ.Η Airbnb στρέφεται σε πιο παραδοσιακές μορφές καταλυμάτωνΑποτέλεσμα εικόνας για Η Airbnb στρέφεται σε πιο παραδοσιακές μορφές καταλυμάτων


Τρεις κινήσεις στρατηγικού αναπροσανατολισμού της Airbnb προς πιο παραδοσιακές μορφές καταλυμάτων και κεντρικά ελεγχόμενα projects καταγράφει στην Επισκόπηση Εξελίξεων του Δεκεμβρίου το Sete Intelligence. Οι τρεις κινήσεις είναι:
1) Η εξαγορά από την Wyndham, έναντι $ 1 δισ., του χαρτοφυλακίου ενοικίασης πολυτελών κατοικιών της τελευταίας,
2) Η συμφωνία της με τον developer Brookfield Property Partners που θα επενδύσει $ 200 εκ. στους επόμενους 18 μήνες για την ανάπτυξη συγκροτημάτων κατοικιών. Η διαχείριση των συγκροτημάτων θα γίνεται από την εταιρεία Niido στη βάση του home-sharing, δηλαδή οι κατοικίες θα διατίθενται με μακροπρόθεσμα leases και οι μακροπρόθεσμοι ενοικιαστές θα έχουν το δικαίωμα υπεκμίσθωσης έως 180 ημέρες ετησίως, και
3) Η συμφωνία της με τις οργανώσεις Bed & Breakfast των ΗΠΑ που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα ThinkReservations για συγχρονισμό των συστημάτων πωλήσεων.

Σημειώνεται πως τον Αύγουστο η Airbnb είχε ανακοινώσει πως ήδη προωθούσε περισσότερα από 15.000 boutique ξενοδοχεία.

Σε πλήρη ευθυγράμμιση Hellenic Seaplanes, επενδυτές και κυβέρνησηΑποτέλεσμα εικόνας για Σε πλήρη ευθυγράμμιση Hellenic Seaplanes, επενδυτές και κυβέρνηση


Την αποφασιστικότητα με την οποία στηρίζει την προσπάθεια για ανάπτυξη του δικτύου υδατοδρομίων και λειτουργία υδροπλάνων, η κυβέρνηση και τα δύο υπουργεία εξήρε ο υπουργός Ναυτιλίας κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής στην συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο Ναυτιλίας με παρόντες τον υπουργό Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη, τη διοίκηση της Hellenic Seaplanes, την Petrichor Capital Partners, την Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδας αλλά κυρίως τους ενδιαφερόμενους επενδυτές από την Κίνα με “πορτοφόλι” πολλών δισεκατομμυρίων.

Συγκεκριμένα σημείωσε: “Ήταν μία συζήτηση που είχε ουσία και αποτελέσματα. Από την πλευρά της κυβέρνησης τα δύο υπουργεία με επικεφαλή τον κ. Σπίρτζη, δούλεψαν παραγωγικά και λύθηκαν αρκετά προβλήματα για το νομοσχέδιο και την ανάπτυξη των υδροπλάνων. Πρέπει να πω ότι σήμερα εδώ υπάρχει πολύ καλή θέληση από την κυβέρνηση, από την εταιρεία και τους επενδυτές και το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ καλό. Παρά τις καθυστερήσεις που υπήρξαν από πολλές πλευρές, το καινούριο στοιχείο είναι ότι το τελευταίο διάστημα έχει γίνει τόση δουλειά όση δεν έγινε τα προηγούμενα χρόνια και σύντομα θα διαφανεί το αποτέλεσμα”.
Αποτέλεσμα εικόνας για Σε πλήρη ευθυγράμμιση Hellenic Seaplanes, επενδυτές και κυβέρνηση

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Seaplanes πήρε πρώτος τον λόγο και ανέφερε ότι η συνάντηση αυτή είναι μεγάλης σημασίας για τον τομέα των υδροπλάνων, αφού υπάρχει στο τραπέζι μια ουσιαστική πρόταση. Τα κεφάλαια ύψους 250 εκατ. ευρώ που προτίθεται να επενδύσει τα επόμενα δύο χρόνια ομάδα Κινέζων επενδυτών μέσω της Petrichor Capital Partners στην Ελλάδα για ανάπτυξη του δικτύου υδατοδρομίων και αγορά στόλου αμφίβιων υδροπλάνων.

Ο κ. Παν. Χαραλάμπους ανάφερε για το επενδυτικό πλαίσιο που συμφωνήθηκε μεταξύ της Hellenic Seaplanes, της Petrichor Capital Partners και της United Group, οι οποίες εκπροσωπούν ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, αναφέρει ότι σε βάθος διετίας θα επενδύσουν ποσό συνολικού ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ για: 
 1. Αγορά 20 αμφίβιων υδροπλάνων
 2. Ανάπτυξη 50 μικρών εγκαταστάσεων επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών (υδατοδρόμια μικρού μεγέθους)
 3. Ανάπτυξη 50 μεσαίων εγκαταστάσεων επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών (υδατοδρόμια μεσαίου μεγέθους)
 4. Ανάπτυξη 10 μεγάλων εγκαταστάσεων επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών (υδατοδρόμια μεγάλου μεγέθους)
 5. Ανάπτυξη 1 μητροπολιτικού υδατοδρομίου
 6. Ανάπτυξη τεχνικής βάσης και συντήρησης υδροπλάνων
 7. Ανάπτυξη δικτύου σταθμών ανεφοδιασμού υδροπλάνων
Ο κ. Χαραλάμπους τόνισε επίσης εντός του επενδυτικού πλαισίου τα οφέλη και οι θετικές επιπτώσεις στην Ελλάδα και στην ελληνική οικονομία:

1. Το δίκτυο των υδατοδρομίων και η λειτουργία των υδροπλάνων, μπορούν να αποτελέσουν και στην Ελλάδα μια αξιόπιστη λύση ως επιπλέον συγκοινωνιακή επιλογή για νησιωτικές και παράκτιες περιοχές. Σε κάποιες δε περιπτώσεις ίσως και να αποτελούν την βασική διέξοδο, ιδίως τους χειμερινούς μήνες για τα μικρά και απομακρυσμένα νησιά μας, που δεν διαθέτουν χερσαίο αεροδρόμιο. Τα Υδροπλάνα θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως τα ιδανικά μεταφορικά μέσα για μια νησιωτική χώρα με ιδιαίτερη γεωγραφική μορφολογία όπως είναι η Ελλάδα, καθώς με κύρια χαρακτηριστικά τους την ασφάλεια και την ευελιξία δύνανται να εκτελούν πολλαπλές και διαφορετικές πτήσεις όπως τακτικές επιβατικές πτήσεις, έκτακτες επιβατικές (Charter), περιηγητικές (Sight-seeing), Φορτίου (φάρμακα, τρόφιμα, Τύπος, δέματα, κ.λπ.), νοσοκομειακές, Έρευνας και Διάσωσης κ.λπ.

2. Πάνω από 4.000 νέες θέσεις εργασίας άμεσες και έμμεσες

3. Τα υδροπλάνα θα δημιουργήσουν παράλληλα νέα τουριστικά προϊόντα, παράλληλες δραστηριότητες καθώς και νέο ενδιαφέρων για real estate σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές που θα έχουν πλέον σύνδεση αεροπορική και σύντομη προσέγγιση από αστικά κέντρα και αεροδρόμια.
Αποτέλεσμα εικόνας για Σε πλήρη ευθυγράμμιση Hellenic Seaplanes, επενδυτές και κυβέρνηση

Στη συνέχεια ο διευθύνων σύμβουλος της επενδυτικής εταιρείας Petrichor Capital Partners κ. Ιωάννης Χάσικος ανάφερε ότι “η επένδυση θα εκτελεστεί κλιμακωτά, βασιζόμενη στην πρόοδο του έργου, με χρονικό ορίζοντα δύο χρόνων για την ολοκλήρωση της”. Η ετοιμότητα και η ταχύτητα αποτελούν τα δυο “κλειδιά”, όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο κ. Χάσικος και όσο για το περιεχόμενο της κατ’ αρχήν συμφωνίας με την ελληνική κυβέρνηση, συνοψίζεται σε δυο κυρίως σημεία:

Πρώτον, στη δέσμευση εκ μέρους του κ. Σπίρτζη να φέρει στην Βουλή μέσα στις επόμενες εβδομάδες το νέο νομοσχέδιο, το οποίο επεξεργάζεται και θα άρει όλες τις αγκυλώσει του παρελθόντος και θα ανάψει, ουσιαστικά, το “πράσινο φως” για τη δημιουργία ενός βιώσιμου δικτύου υδατοδρομίων και την έναρξη των πτήσεων για τα 20 υδροπλάνα του στόλου της Hellenic Seaplanes.

Δεύτερον, στην αποδοχή του αιτήματος των επενδυτών για την σύσταση μιας ομάδας εργασίας με την συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων για να “τρέξουν” τα θέματα του project.

Οι Κινέζοι επενδυτές εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους παρουσία των δύο υπουργών για τη λειτουργία υδατοδρομίων και υδροπλάνων, υποστηρίζοντας ότι το σχήμα που εκπροσωπούν μπορεί να κάνει επενδύσεις έως και 250 εκατ. ευρώ. Ζήτησαν διευκρινίσεις για το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των υδατοδρομίων και συζήτησαν το πλαίσιο κινήτρων.

Το συγκεκριμένο επενδυτικό σχήμα δραστηριοποιείται στον τομέα των υποδομών και συγκοινωνιών. Διατηρούν μάλιστα παρουσία στο ελληνικό ξενοδοχειακό real estate με assets αξίας πέραν των 20 εκατ. ευρώ, ενώ, επιδιώκουν την επέκταση τους στην ΕΕ, έχοντας στο ενεργητικό τους και μια άλλη μεγάλη επένδυση 200 εκατ. ευρώ στην Γερμανία.

Το κυοφορούμενο deal στην Ελλάδα για τα υδροπλάνα θα είναι το δεύτερο της, σε ευρωπαϊκό έδαφος
Ο διευθύνων σύμβουλος της Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδας (IBG) ανέφερε ότι πέρα του ρόλου του θεματοφύλακα που θα έχει η τράπεζα, θα είναι σε θέση να καλύψει σε ρευστότητα την χρηματοδότηση του έργου έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του επενδυτικού πλαισίου και εισρεύσουν τα επενδυτικά κεφάλαια. Παράλληλα τόνισε: “Όλες οι διαδικασίες θα είναι διασφαλισμένες για τους επενδυτές και πάντα σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο της Τράπεζας της Ελλάδος”.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών σημείωσε την προτεραιότητα που δίνει η Ελλάδα στα υδατοδρόμια, καθώς και ότι, πολύ σύντομα, θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη λειτουργία των υδατοδρομίων, το οποίο ανοίγει το δρόμο για να εκδίδονται γρήγορα οι προβλεπόμενες άδειες. Σημείωσε ότι τα υδατοδρόμια είναι δημόσιο αγαθό και ότι η ελληνική πολιτεία θέλει συνδέσεις με όλα τα μικρότερα νησιά.

Όπως είπε, οι διαδικασίες για τη λειτουργία τους προχωρούν αποκλειστικώς στο πλαίσιο των κανόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι κ.κ. Σπίρτζης και Κουρουμπλής σημείωσαν ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή και σε επενδύσεις παραγωγικών μονάδων, όπως για την παραγωγή ή συναρμολόγηση εξοπλισμού, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για υδατοδρόμια και υδροπλάνα. Ο κ. Κουρουμπλής πρότεινε τη σύσταση ομάδας εργασίας μεταξύ των αρμοδίων  Υπηρεσιών, της Hellenic Seaplanes, του θεματοφύλακα της επένδυσης, έτσι ώστε να υπάρξει άμεση υλοποίηση της επένδυσης.

Το σημαντικότερο αποτέλεσμα θεωρείται η κατ‘αρχήν συμφωνία, η οποία επήλθε σε όλα τα επιμέρους ζητήματα της υπόθεσης, στη συνάντηση κορυφής μεταξύ των άμεσα ενδιαφερομένων επιχειρηματιών, των επενδυτών που θα χρηματοδοτήσουν το εγχείρημα το οποίο υπόσχεται να αλλάξει ριζικά τον “χάρτη” των μεταφορών και του τουρισμού στην Ελλάδα, με τους αρμόδιους υπουργούς κ. Σπίρτζη και κ. Κουρουμπλή και την Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδας.

Το μήνυμα των επικεφαλείς της Hellenic Seaplanes, Νικόλα Χαραλάμπους και του βρετανικού fund Petrichor Capital Partners, Ιωάννη Χάσικου (εκπροσώπου του Κινέζου επενδυτή, μαζί με την United Group και των άλλων “συμπαικτών” του, οι οποίοι θα καλύψουν τα κεφάλαια) ήταν σαφές: “Εμείς, είμαστε απόλυτα έτοιμοι! Χρειαζόμαστε ένα ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο και την ύπαρξη των απαραίτητων επενδυτικών κινήτρων, όπως αυτά ισχύουν σε άλλες χώρες, όπως ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία...”.

O κ. Χαραλάμπους πάντως, εμφανίζεται αισιόδοξος, καθώς, όπως λέει, “υπάρχει στο τραπέζι η θέληση των επενδυτών μας και της κυβέρνησης μένουν τα διαδικαστικά...”.

Η πρωτοβουλία του υπουργού Ναυτιλίας να συγκαλέσει την εφ’όλης της ύλης συνάντηση, προκειμένου να καθίσουν όλες οι πλευρές στο ίδιο τραπέζι και να συζητήσουν τις λεπτομέρειες του επενδυτικού πλαισίου, με στόχο να άρουν κάθε εμπόδιο για την υλοποίηση του, όσο και η θετική, πολύ φιλική διάθεση του κ. Σπίρτζη, φάνηκε να πείθουν τους συνομιλητές τους για τις προθέσεις της κυβέρνησης ως προς την προσπάθεια της για την προσέλκυση κεφαλαίων, την έξοδο της χώρας από την μακρόχρονια κρίση και την ανάκτηση της πολιτικής σταθερότητας της. Το ίδιο συνέβη και αντιστρόφως, καθώς τα δυο κυβερνητικά στελέχη αναγνώρισαν στα πρόσωπα των συντελεστών του εγχειρήματος και του επενδυτή το ιδανικό επιχειρηματικό background, αλλά και το σοβαρό και ώριμο ενδιαφέρον για μια μεγάλη επένδυση στην Ελλάδα.

Ρωσικός τουρισμός: Δυναμική εκκίνηση στις προκρατήσεις για Ελλάδα το 2018Αποτέλεσμα εικόνας για Ρωσικός τουρισμός: Δυναμική εκκίνηση στις προκρατήσεις για Ελλάδα το 2018Σε υψηλότερα επίπεδα από πέρυσι διαμορφώνονται, μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου, οι προκρατήσεις των Ρώσων για οργανωμένες διακοπές στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2018.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την ένωση ρώσων τουρ οπερέιτορ, ATOR, η Ελλάδα θα συνεχίσει να αποτελεί κορυφαίο προορισμό των Ρώσων και το 2018, παρά το γεγονός ότι θα είναι ακριβότερη έως και κατά 10%.

Η τάση στις προκρατήσεις οφείλεται, εν μέρει, στο ότι οι μεγάλοι ρώσοι τουρ οπερέιτορ άνοιξαν νωρίτερα τις κρατήσεις για το καλοκαίρι του 2018, προσφέροντας στις προκρατήσεις εκπτώσεις που φθάνουν το 30% στα ξενοδοχεία.

Στην Mouzenidis Travel, καταγράφεται αύξηση 35-40% των προκρατήσεων για Ελλάδα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι και η TUI Ρωσίας ανέφερε διπλάσιες προκρατήσεις από πέρυσι.
Στους τουρ οπερέιτορ Biblio-Globus και ANEX Tour μέχρι στιγμής η ζήτηση στις προκρατήσεις για Ελλάδα βρίσκεται στα περυσινά επίπεδα. Στον ANEX Tour υπάρχει μεγάλη ζήτηση για κρατήσεις σε 5άστερα ελληνικά ξενοδοχεία, ιδιαίτερα στις διακοπές τον Αύγουστο και το Μάιο.

Εν τω μεταξύ, οι ρώσοι τουρ οπερέιτορ υπολογίζουν ότι το κόστος των διακοπών στην Ελλάδα θα αυξηθεί από 2 έως 10%, ως αποτέλεσμα της υψηλής ζήτησης από ευρωπαίους τουρίστες, της έναρξης ισχύος του τέλους διαμονής και της αύξησης λοιπών φόρων στην Ελλάδα αλλά και του κόστους αερομεταφορών. 

Ήδη, σύμφωνα με τον ANEX Tour, ελληνικά ξενοδοχεία έχουν αυξήσει τις τιμές από 1-2% ενώ στον Biblio-Globus εκτιμούν ότι οι αυξήσεις στο κόστος των διακοπών δεν θα υπερβούν το 3-5%. Στην TUI Ρωσίας όμως εκτιμούν ότι το κόστος θα αυξηθεί κατά 10%.


Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος νέος υπεύθυνος Τουρισμού στη Δημοκρατική Συμπαράταξη
Αποτέλεσμα εικόνας για Ο Οδυσσέας ΚωνσταντινόπουλοςΜε την κατεύθυνση της επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, κας Φώφης Γεννηματά, η Κοινοβουλευτική Ομάδα θα εντείνει τη δράση της από το νέο έτος, τόσο στον κοινοβουλευτικού έλεγχο, όσο και στο νομοθετικό έργο. Στον αποτελεσματικό έλεγχο των υπουργείων και στην ανάληψη κοινοβουλευτικών πρωτοβουλιών για κρίσιμα θέματα που αφορούν τη χώρα και το σύνολο της κοινωνίας, θα συμβάλλει η νέα διάταξη των υπευθύνων ανά υπουργείο και κοινοβουλευτικό τομέα, καθώς και ο περαιτέρω συντονισμός των δραστηριοτήτων των κοινοβουλευτικών ομάδων Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Ποταμιού.

Οι νέοι υπεύθυνοι ανά τομέα και υπουργείο έχουν ως εξής:
 • Αρβανιτίδης Γιώργος, Περιβάλλοντoς και Ενέργειας
 • Γρηγοράκος Λεωνίδας, Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • Θεοχαρόπουλος Αθανάσιος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων
 • Ιλχάν Αχμέτ, Διοικητικής Ανασυγκρότησης
 • Κεγκέρογλου Βασίλης, Γραμματέας Κ.Ο
 • Κεφαλίδου Χαρά, Πολιτισμού και Αθλητισμού
 • Κουτσούκος Γιάννης, Οικονομικών και Κοινωνικής Ασφάλισης
 • Κρεμαστινός Δημήτριος, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
 • Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Τουρισμού
 • Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 • Λοβέρδος Ανδρέας, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, Εξωτερικών και Άμυνας
 • Μανιάτης Ιωάννης, Έρευνας, Υποδομών και Μεταφορών, Ψηφιακής Πολιτικής (Τηλεπικοινωνίες)
 • Μπαργιώτας Κώστας, Υγείας
 • Παπαθεοδώρου Θεόδωρος, Δικαιοσύνης, Μετανάστευσης, Ψηφιακής Πολιτικής (Ενημέρωση)
 • Σκανδαλίδης Κώστας, Υπουργεία Επικρατείας
 • Τζελέπης Μιχάλης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • Χριστοφιλοπούλου Εύη, Εσωτερικών και Προστασίας Πολίτη
Ο κ. Κωνσταντινόπουλος:
 • Στις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009, εκλέχθηκε βουλευτής Αρκαδίας με το ΠΑΣΟΚ.
 • Στις εκλογές της 6ης Μαΐου και 17ης Ιουνίου 2012, επανεκλέχθηκε βουλευτής Αρκαδίας με το ΠΑΣΟΚ.
 • Στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015, επανεκλέχθηκε βουλευτής Αρκαδίας με το ΠΑΣΟΚ.
 • Στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, επανεκλέχθηκε βουλευτής Αρκαδίας με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη (ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ).
Διετέλεσε μέλος του στις εξής επιτροπές της Βουλής των Ελλήνων:
 • 2009 – 2012: Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων  – Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων – Υποεπιτροπή για τη μελέτη και την αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.
 • 2012 – 2014: Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών – Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης – Ειδική Διαρκής Επιτροπή απολογισμού και γενικού ισολογισμού του κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισμού – Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας.
 • 2015 έως σήμερα: Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων και Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς.
Από τον Ιούνιο του 2014 μέχρι τον Ιανουάριο του 2015, διετέλεσε υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, αρμόδιος για το ΕΣΠΑ και τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Ευάγγελος Βενιζέλος συμμετέχει στο Συμβούλιο της Ευρώπης του οποίου έχει εκλεγεί αντιπρόεδρος καθώς και στις επιτροπές Θεσμών και Διαφάνειας και Παρακολούθησης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Handelsblatt: Χρυσό το 2017 για τον ελληνικό τουρισμό
Αποτέλεσμα εικόνας για Handelsblatt: Χρυσό το 2017 για τον ελληνικό τουρισμόΣτα νέα στοιχεία για την πορεία του ελληνικού τουρισμού τη χρονιά που πέρασε και τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) αναφέρεται μερίδα του γερμανικού τύπου, σημειώνει η Deutsche Welle.
Χαρακτηριστικό είναι το δημοσίευμα στην ιστοσελίδα της οικονομικής εφημερίδας Handelsblatt που κάνει λόγο για «Μπουμ του ελληνικού τουρισμού», επισημαίνοντας: «Χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό: πάνω από 25 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφτηκαν τη νοτιοευρωπαϊκή χώρα. Οι περισσότεροι επισκέπτες προήλθαν από τη Γερμανία. οι ξενοδόχοι επωφελούνται και από τις απώλειες άλλων χωρών».
Σύμφωνα με το δημοσίευμα «ο ελληνικός τουριστικός κλάδος εκτιμά ότι το 2017 σημειώθηκε ρεκόρ επισκεπτών. Κατά τους 10 πρώτους μήνες του έτους ταξίδεψαν στην Ελλάδα 25,9 εκατομμύρια τουρίστες, όπως μετέδωσε την Παρασκευή ο ελληνικός οικονομικός Τύπος επικαλούμενος τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ). Για να είναι πιο εύκολη η σύγκριση: το ίδιο διάστημα το 2016 πέρασαν τις διακοπές τους στην Ελλάδα 23,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Όπως προκύπτει, οι περισσότεροι τουρίστες προήλθαν από τη Γερμανία (περίπου 3,6 εκατομμύρια) ενώ ακολουθούν οι Βρετανοί με 2,9 εκατομμύρια».

Αυξημένη κίνηση και το χειμώνα

Και τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο τα πράγματα πήγαν καλά, είπε προς το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa ο Δημήτρης Σκαλίδης, ξενοδόχος στο Ναύπλιο. Το καλοκαίρι, όπως σημειώνει η HB, o πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας είχε εκτιμήσει ότι ο αριθμός των τουριστών θα μπορούσε να κινηθεί φέτος στα 30 εκατομμύρια. Σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις ο αριθμός αυτός μάλλον ξεπεράστηκε, αναφέρει ο σύνδεσμος ξενοδόχων στην Αθήνα. Τόσο η ελληνική πρωτεύουσα όσο και η Θεσσαλονίκη αποτελούν πόλο έλξης τουριστών και κατά τους χειμερινούς μήνες, όπως λένε.
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι έλληνες ξενοδόχοι αποδίδουν την μεγάλη αύξηση της τουριστικής κίνησης τόσο σε εσωπολιτικούς λόγους όσο και στην κατάσταση που επικρατεί σε άλλες χώρες. Τα τελευταία δυο χρόνια σημειώθηκαν ελάχιστα επεισόδια στην Ελλάδα ενώ και οι απεργιακές κινητοποιήσεις έχουν περιοριστεί σημαντικά. Επιπλέον η Ελλάδα κατάφερε να επωφεληθεί από μέρος των απωλειών που καταγράφει ο τουριστικός κλάδος σε χώρες της βόρειας Αφρικής και στην Τουρκία.
Πηγή: Deutsche Welle